Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk a.m.b.a er et naturgasfyret kraftvarmeværk etableret i 1995 – et af de såkaldte barmarksværker.

Værkets formål er at producere varme og el. Varmen bruges til opvarmning, og dermed reducerer man CO2 udledningen i forhold til opvarmning fra oliefyr.

Hjertet i værket er en 20 cylindret Jenbacher motor type 320, der er udviklet til at køre på gas, og som kan justeres til at køre på biogas, hvis det skulle blive aktuelt.

Når motoren er i drift produceres 922 kw el og ca. 1350 kw varme i timen. Den varme der ikke kan bruges i produktionstiden oplagres i en 500 m³ lagertank, der fuldt opvarmet indeholder ca. 30 mw varme

Der er også installeret en gaskedel med en ydelse på 2 Mwh. Den anvendes, når der ikke er god økonomi i at køre med motoren. Kedlen kører modulerende og med røggaskøling, hvilket giver ca. 10 % “gratis varme”, som før etableringen i 2014 røg ud gennem skorstenen.

Ovenstående oplysninger var gældende indtil varmeværket i 2017 idriftsatte et nybygget anlæg med halmfyring til opvarmning af fjernvarmevandet.                  Halmfyret forventes at kunne dække hele varmeværkets aftag af varme i alle årets måneder, hvilket betyder at de gasforbrugende enheder, nu står som reserver, der kun kommer i drift ved evt. længerevarende nedbrud på halmfyret, eller hvis elprisen er så høj, at det kan betale sig at producere el.

Varmeforbruget om vinteren, ved en temperatur mellem 0° og -10° er ca. 24 Mwh pr. døgn

Ledningsnettet består af 7676 m hovedledning og 4188 m stikledning