Valg af dirigent:

Casper Breinholt blev foreslået og efterfølgende valgt

Valg af stemmetællere:

Formandens beretning:

Heimo Dalsgaard fremlagde beretning om årets gang på Varmeværket.

Beretningen blev efterfølgende godkendt af de fremmødte andelshavere.

Det reviderede årsregnskab:

Revisor Per Kjær fremlagde det reviderede regnskab, der viste et underskud på kr. 32.693,- (budgetteret kr.22.106-) Årsrapporten for 2011-12 kan ses på www.varm8350.dk

Regnskabet blev godkendt af de fremmødte andelshavere.

Budget for 2010-2011:

Revisor Per Kjær orienterede om budgettet for 2012-2013.

Budgettet blev godkendt af de fremmødte andelshavere.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år:

Ingen forslag og investeringsplaner.

Indkomne forslag fra andelshaverne:

Ingen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Heimo Dalsgaard og Karl Anker Jensen var på valg og var villige til genvalg – hvilket de blev.

Michael Kock var på valg og ønskede ikke genvalg.

Martin Horup Andersen blev forslået, og efterfølgende valgt ind i bestyrelsen.

Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen:

Casper Breinholt blev valgt som 1. suppleant

Der var ingen kandidater til 2. suppleantposten. Generalforsamlingen godkendte at der ”kun” blev valgt én suppleant.

Valg af revisor:

Revisionsfirmaet Christensen & Kjær v/Per Kjær blev genvalgt

Eventuelt:

Bjarne Pedersen orienterede om hvilke tiltag bestyrelsen/varmemesteren har foretaget m.h.t. justering af andelshavernes varmeanlæg, så den bedste og billigste varme opnås.