Valg af dirigent

Bjarne Pedersen blev foreslået og efterfølgende valgt

Valg af stemmetællere
Formandens beretning: Heimo Dalsgaard fremlagde beretning om årets gang
på Varmeværket. Beretningen blev efterfølgende godkendt af de fremmødte
andelshavere.

Det reviderede årsregnskab
Revisor Per Kjær fremlagde det reviderede regnskab, der viste et
overskud på kr. 187.895,- Regnskabet blev godkendt af de fremmødte
andelshavere.

Budget for 2010-2011
Revisor Per Kjær orienterede om budgettet for 2011-2012. Budgettet blev
godkendt af de fremmødte andelshavere.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for
kommende år: Ingen forslag og investeringsplaner.

Indkomne forslag fra andelshaverne
Ingen forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lars Wahlqvist var på valg og var villig til genvalg – hvilket han
blev. Kim Brøndum Jensen var på valg og ønskede ikke genvalg. Bjarne
Pedersen blev forslået, og blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen
Martin Andersen blev valgt som 1. suppleant Der var ingen kandidater
til 2. suppleantposten. Generalforsamlingen godkendte at der ”kun” blev
valgt en suppleant.

Valg af revisor
Revisionsfirmaet Christensen & Kjær v/Per Kjær blev genvalgt

Eventuelt
Bestyrelsen blev bedt om at vurdere forholdet mellem den faste afgift
og afgiften på forbrug, m.h.p. en eventuel nedsættelse.