Møde med revisor vedr. budget for 2013/2014

Gennemgang af budget for regnskabsår 2013/2014.

Revisoren anbefaler en forhøjelse af den variable afgift på varme fra kr. 0,67 til 0,77 grundet høje natur-gaspriser, faldende el-salg og lave el-priser og øgede energiafgifter.

Referat fra sidste møde.

Ingen kommentar vedr. referat fra seneste møde

Daglig drift

Bjarne deltager d. 11. juni erfa gruppe for decentral kraftvarmeværker.
Vores rådgivende ingeniører har fremsendt skrivelse til Odder kommune vedr. planer om etablering af halmværk i Oldrup og vi afventer deres kommentar.
Vi har fået tilkendegivelse om en ny forbruger til værket og vi forventer tilslutningn sker i løbet af som-meren.

Økonomi

Restancer er faldet cirka 5.000 i forhold til sidste måned.
Likviditeten er pt. stram, men vi arbejder hårdt på og holde budgettet.

Ny tekst på hjemmesiden

Heimo har lavet en ny tekst til med beskrivelse af værket, som bliver lagt hjemmesiden.

Eventuelt

Generalforsamling bliver tirsdag d. 24. september 2013 kl 19.00 i Hundslund hallen.

Næste møde

Tirsdag d. 6. august 2013 kl 19.00

Afbud fra Lars Wahlqvist