Referat af bestyrelsesmødet 31. maj 2011

Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ

Referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde godkendt.

Daglig drift:
På Varmeværket kører alt som det skal.På ledningsnettet har der været en lækage på Torupvej 15. Skaden er udbedret og det undersøges om der er tale om en forsikringsskade.

Økonomi/Restancer:
KAJ oplyste at der p.t. restancer for ca. kr. 67.000,-

HD undersøger hos Dansk Fjernvarme om der er faste procedurer vedr. restancer, som vi evt. kan tage i anvendelse.

KAJ gentog sig selv fra sidste møde, da han kunne meddele at Varmeværket har en rimelig sund økonomi, der indikerer at budgettet holdes.

Følgende konklusion er også en gentagelse fra sidste møde:Vi kan ikke forvente, at årets resultat vil resultere i overskud i den størrelsesorden vi har set de forgange 2 år.

KBJ orienterede om, at gasprisen er stigende, men grundet vores gasprisaftale betaler vi p.t. en relativ lav pris for gassen til og med 31.12 2011. Ved næste prisforhandling må en højere gaspris forventes. M.h.t. el salget, er der tegnet kontrakt for 1. kvartal 2012 til en OK pris.

KAJ indkalder revisoren til budgetmøde d. 15. juni kl. 19.00

KAJ foreslog at der blev indkøbt et EDB program til ca. kr. 3.000,-, som vil gøre at vi selv er i stand til at kontere hvad der konteres skal, og dermed vil vi kunne følge den økonomiske udvikling fra dag til dag og oven i købet spare ca. 15-17.000,- kr. om året. Emnet drøftes med revisoren på mødet d. 15.6.

Hjertestarter:
HD er ved at være på plads med projektet, hvor hjertestarteren – der er sponsoreret af Varmeværket skal hænges op i Hundslund Hallen.

Besøg vedr. energispareplan:
HD forsøger at flytte mødet fra d. 9. til den 16. juni. Et møde hvor en energispare konsulent vil orientere om hvilke tiltag Varmeværket med fordel kan foretage sig for at nedsætte energiforbruget.

Orientering:
KBJ oplyste, at han ikke ønsker at genopstille på den kommende generalforsamling. Den øvrige bestyrelse accepterede denne beslutning, dog med vemod, da KBJ har stor andel i de sidste års fremgang på Værket.

Næste møde:
Onsdag d. 15. juni 2011 kl. 19.00

Et utroligt hyggeligt, konstruktivt og disciplineret bestyrelsesmøde sluttede kl. 20.41, hvorefter formanden ligeså godt kunne takke de fremmødte for god ro, orden og mødedisciplin, hvilket han så gjorde…….