Heimo Dalsgaard                HD
Lars Wahlqvist                     LW
Karl Anker Jensen               KAJ
Bjarne Pedersen                   BP
Michael Kock                       MK

”Interne varmeblæsere, thermografering”:

Peter Breinholt var indbudt til bestyrelsesmødet for at orientere om ”interne varmeblæsere” samt thermografering.

Interne varmeblæsere kan opstilles til erstatning for radiatorer. Interne varmeblæsere udnytter en lav fremløbstemperatur, hvilket vil give en bedre varmeøkonomi for den enkelte forbruger. Bestyrelsen drøfter perspektiverne og eventuelle tiltag.

Peter Breinholt foretager thermograferinger, m.h.p. at kortlægge utætheder og dermed dårligt isolerede områder i boliger.

Bestyrelsen drøfter hvilke tiltag der evt. skal gøres.

Referat fra sidste møde:

Referat fra sidste møde enstemmigt godkendt, og dette endda helt uden kommentarer fra specielt HD.

Budgetforslag:

HD meddeler revisoren, at budgetforslaget for regnskabsåret 2012-2013 og regnskabet er OK.

Afgift ved for ringe afkøling:

BP udfærdiger forslag til afgift ved for ringe afkøling. Afkølings afgiften skal varsles, BP aftaler dette med HMN.

Daglig drift:

BP kunne fortælle at det kører som det plejer – hvilket er ensbetydende med at det kører hammer, hammer godt!

Økonomi:

KAJ er fortrøstningsfuld m.h.t. økonomien i Værket, og forventer at regnskabsåret går i nul.

Der er p.t. restancer for ca. 102.000,- kr.

BBR problematikken:

BP fortalte, at 48 andelshavere har fået brev ang. difference i BBR opgørelsen og det antal m2 andelshaverne bliver afregnet efter.

2 andelshavere reagerede, da de ikke er enige i varmeværkets opgørelse.

HD og BP udfærdiger et brev til disse og beder om at de får registeret det korrekte m2 antal hos kommunen.

Thermex:

BP indbyder Thermex til generalforsamlingen m.h.p. et indlæg om nye og bedre varmevekslere.

Ekstern Audit:

Varmeværkets energispareplan for 2011 er godkendt med kryds og slange.

Eventuelt:

Generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2012.:

HD, KAJ og MK er på valg.

MK ønsker ikke genvalg

HD sørger for annonce i Odder Avis.

Næste møde:

Onsdag d. 15. august 2012 kl. 19.00

Formanden trak mødet til kl. 21.23, hvilket bevirkede at de – i stærkt i undertal – fodboldinteresserede bestyrelsesmedlemmer, gik glip af 1. halvleg mellem Portugal og Spanien !!