Heimo Dalsgaard            HD
Lars Wahlqvist               LW
Karl Anker Jensen          KAJ
Bjarne Pedersen            BP
Michael Kock                  MK

Referat fra sidste møde:

Referat godkendt efter HDs gennemgang af ”hængepartier”.

Daglig drift:

BP orienterede om følgende:

–       Kontingent til Dansk Fjernvarme er steget fra 5.147,- til 5.500,-

–       El-salgs situationen følges dagligt, og BP har bestyrelsens opbakning til at ”slå til” når BP skønner det er fordelagtigt at sælge strøm, ligesom BP tager beslutning om hvornår der skal indgås kontrakt med Energi Danmark, HMG m.v. for at opnå de mest gunstige priser.

–       Slutteligt kom de længe ventede ord fra BP: ”Det kører stadig hammer, hammer godt i maskinrummet” J

Økonomi:

–       Der er p.t. restancer for ca. 88.000,- kr.

–       Underskud p.t. på ca. 150.000,- i forhold til sidste år.

Prispolitik:

HD udarbejder oplæg til ny opkrævningspolitik ved lukninger.

Bestyrelsen arbejder på at nedbringe Varmeværkets varmetab. Såfremt råd og vejledninger fra varmeværket ikke efterkommes og afkølingen ikke er tilfredsstillende, vil det afstedkomme en ”afkølingsafgift” med start fra varmeåret 2013-2014.

BP udfærdiger breve til andelshavere hvor BBR meddelelsen ikke stemmer overens med de faktiske forhold, m.h.p. at få justeret m2-afgiften.

Termografering – ekstern leverandør:

LW undersøger priser m.v. til næste møde.

Næste møde:

Onsdag den 23. maj 2012 kl. 19.00

Et konstruktivt, effektivt og hyggeligt møde – hvor der, trods effektiviteten, også var plads til et par ”strække ben/ryge pauser” – blev bragt til ende kl. 21.33.