Heimo Dalsgaard – HD
Lars Wahlqvist – LW
Karl Anker Jensen  –  KAJ
Bjarne Pedersen  – BP
Martin Andersen – MA

Konstituering af bestyrelsen: 
Bestyrelsen blev konstitueret, hvor MA indtræder som sekretær og de øvrige poster forbliver uændret.

Heimo Dalsgaard – Formand
Lars Wahlqvist – Næstformand
Karl Anker Jensen – Kasserer
Bjarne Pedersen – Bestyrelses medlem
Martin Andersen – sekretær

Renter på indestående i banken:
HD og BP vil tage en snak med banken om muligheden for en højere rente på indestående i banken

Daglig drift:
Der har den seneste uge været reparatør på værkets nye motor, hvilket blev lavet under garantien.

Ellers kører den daglige drift af værket godt.
Der er skiftet teleselskab til ”3”, hvorved der er opnået en besparelse.

Sødrupvej 20:
I samarbejde med (Danfoss) og ingeniørfirmaet Ivar Lykke Kristensen er der lavet optimering af anlægget. Vi afventer at se, hvilken effekt det har haft.

Det blev enstemmigt vedtaget at lave en investering på kr. 50.000 til indkøb af nyt program, der skal anvendes til optimering af den daglige drift og til beslutninger om fremtidige investeringer for værket.

Gas kontrakt:
Der har været flere henvendelser fra Gas firmaer, som gerne vil tegne kontrakt med værket om indløb af Gas, men pt. holder BP øje med markedet og priserne på el og gas.

Økonomi:
Økonomien balancere og pt. har værket restancer for kr. 65.000

Motivationsafgift:
Afgiften træder i kraft pr. 1/7-2013 og der arbejdes pt. sammen med HMN om reglerne for afgiften. Der er modtaget et udkast, der arbejdes videre med og drøftes på næste møde.

Varmemesse:
Det blev besluttet at flytte den planlagte varmemesse til d. 3. februar, hvor der afholdes en landsdækkende varmedag. Værket modtager materiale som inspiration og til brug på varmedagen.

Det blev drøftet, hvilke lokale firmaer, der skal inviteres til at deltage i arrangementet.

Fremtidens krav til miljø- og energi optimering

HD og LW forventer at deltage i mødet vedr. fremtidens krav til miljø- og energi optimering d. 1. november

Eventuelt:
BP skal i november på kursus i regulering af fjernvarmeanlæg, som afholdes i AMU regi.

Næste møde:

Onsdag d. 21. november 2012 kl. 19.00