Heimo Dalsgaard HD

Lars Wahlqvist LW

Karl Anker Jensen KAJ

Bjarne Pedersen BP

Michael Kock MK

Referat fra sidste møde:

Referat fra sidste møde enstemmigt godkendt, efter HDs opsummering af Mogens Nielsens – Dansk Fjernvarme – indlæg på sidste møde. HD orienterede bestyrelsen om hans konklusion af den udleverede rapport omhandlende Varmeværkernes fremtid. Rapporten ligger til gennemsyn på Varmeværket.

Daglig drift:

BP kunne fortælle at Værket kører ”hammer stabilt” som han så smukt udtrykte det, endvidere er han efterhånden ved at ”komme ud i alle hjørner af Værket” og føler sig mere og mere hjemme.

Desværre må der lukkes for varmen den 29. februar ved 3 husstande, grundet manglende betaling efter 3 rykkere.

Der har været frostsprængninger ved ubeboede husstande, med ødelagte målere til følge. BP har tages action.

Økonomi:

KAJ er nogenlunde fortrøstningsfuld m.h.t. økonomien i Værket, dog tegner der sig p.t. et mindre underskud, som der arbejdes ihærdigt på at få vendt.

Der er p.t. restancer for ca. 86.000,- kr

Måler problemer:

BP er i samarbejde med målerleverandøren Diehl ved at få styr på målerleverancen. Der er nu nye målere på lager og BP er fortrøstningsfuld m.h.t. den fremtidige målersituation.

Orientering:

HD orienterede om at der er underskrevet ny gas kontrakt.

Næste møde:

Onsdag d. 21. marts 2012 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 21.09 og bestyrelsen takkede hinanden for atter et godt møde.