Referat af bestyrelsesmødet 21. marts 2012

Heimo Dalsgaard            HD

Lars Wahlqvist               LW (afbud)

Karl Anker Jensen          KAJ

Bjarne Pedersen            BP

Michael Kock                  MK

Referat fra sidste møde:

HD kontakter revisor Per Kjær m.h.p. at der findes ekstern revisor der skal foretage ”selv evaluering” på Varmeværket.

Herefter blev referatet godkendt.

Daglig drift:

BP orienterede om følgende:

–       Der er kommet indkaldelse til Dansk Fjernvarmes generalforsamling. Det skønnes at det ikke er nødvendigt at deltage i år.

–       Aflæsning i februar måned mislykkedes p.g.a. defekt målerudstyr. Defekten er i mellemtiden blevet udbedret, og der blev igen aflæst fra 2. marts.

–       5 defekte målere er skiftet. Samarbejdet med Diehl fungerer rigtigt godt.

–       Energibesparelse qua regulering af andelshavernes anlæg ”tæller ikke” i energibesparelses regnskabet! BPs justeringer giver dog en væsentlig forbedring af fremløbs og retur temperaturen – og dermed en økonomisk gevinst.

–       Kontrakt på el salg ophører 1. april 2012. BP følger udviklingen og finder løbende den bedste løsning. Energi Danmark har tilbudt at styre elproduktionen. Pilotprojekt fra Hou følges hvorefter emnet tages op på et senere møde.

–       Gaspris i februar kr. 2,49. Forventet pris i forårs/sommer månederne ca. kr. 2,20.

–       ”Det kører stadig hammer godt” udtalte en synlig tilfreds Driftschef.

 

Økonomi:

–       Budgettet følges så ”nogenlunde”. Med ”så nogenlunde” mener KAJ et underskud i forhold til budgettet på ca. 200.000,- KAJ er dog fortsat fortrøstningsfuld m.h.t. økonomien i Værket.

–       Der er p.t. restancer for ca. 84.000,- kr.

–       BP foreslog at det overvejes at henlægge midler til udbedring af ledningsnettet til Oldrup. Emnet tages op på et senere tidspunkt.

 

Forespørgsel – Solvarme/solceller:

En andelshaver har spurgt om reglerne for solvarme/solceller i HOKVs forsyningsområde. HD sender svar samt henviser til gældende vedtægter for Varmeværket.

Velkomstpakke:

Det påtænkes at udfærdige en velkomstskrivelse til nye andelshavere. Velkomstskrivelsen skal bla. indeholde praktiske oplysninger, rettigheder, pligter, kontaktinfo o.s.v.

En lignende velkomstpakke skal udfærdiges til lejere.

HD udfærdiger forslag til godkendelse på næste møde.

 

Pris/opkrævnings politik:

Jf. HOKVs leveringsbetingelser kan der forlanges depositum ved misligholdelse af andelshaverens økonomiske forpligtigelser såsom manglende betaling af varmeregningen. Bestyrelsen overvejer om der fremadrettet skal forlanges 3 måneders depositum (3 x månedlig m2 afgift samt 3 x forventet månedligt forbrug) såfremt en andelshaver skal have genåbnet for varmen for 2. gang.

Emnet tages op på næste møde.

Bestyrelsen overvejer om der fremadrettet skal betales en højere pris for varmen hos de andelshavere der har en for høj tilbageløbs temperatur. Emnet overvejes i lighed med den øvrige prispolitik, og tages op på næste møde.

 

Næste møde:

Torsdag d. 26. april 2012 kl. 19.00

Et forholdsvis langt, konstruktivt og hyggeligt møde sluttede kl. 22.06.