Referat af bestyrelsesmødet 18. april 2011
Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)
Referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde godkendt.

Daglig drift:
Maskineriet kører som det skal. JN havde intet epokegørende at bemærke.

Økonomi/ Restancer:
KAJ oplyste at der p.t. restancer for ca. kr. 60.000,-
Månedens kassererkonklusion er en gentagelse fra sidste møde: Varmeværket har
en rimelig sund økonomi, der indikerer at budgettet holdes.
Vi kan dog ikke forvente, at årets resultat vil resultere i overskud i den
størrelsesorden vi har set de forgange 2 år.
Gasprisen er i disse tider stigende, men grundet vores gasprisaftale betaler vi p.t.
en relativ lav pris for gassen. Ved næste prisforhandling må en højere gaspris
forventes. Der tjenes ikke så meget på el-salg som sidste år, da elprisen er for
nedadgående.

Hjertestarter :
HD har aftalt med Hundslund Hallens bestyrelse at den af Varmeværket indkøbte
hjertestarter placeres i Hundslund Hallen. Dette er en meget bedre placering end på
Varmeværket, da mange flere vil kunne få gavn af denne placering. HD
foranlediger at der fremstilles et skilt der fortæller at Varmeværket er ”sponsor” for
hjertestarteren.

Bankskifte:
Jyske Bank ønsker ikke at indgå i dialog med Varmeværket grundet renteswap
aftalen med Nordea. Indtil videre fortsættes samarbejdet med Nordea.

Forhøjelse af årets sidste rater:
Grundet højere forbrug i forhold til sidste sæson, har HMG udsendt breve med
begrundelse for højere ratebetalinger til de berørte andelshavere.

Evaluering af mødet med Varmeværket i Ørting:
HD orienterede om mødet med Varmeværket i Ørting. Forskellige fælles tiltag blev
drøftet, der arbejdes videre med mulighederne for øget samarbejde.
Bla. blev det anbefalet at isolere ”tank toppen” for at spare energi. LW og JN
undersøger om der er ”økonomi” i en sådan løsning på Hundslund-Oldrup
Kraftvarmeværk.

Ferie afløsning o.l. for JN :
HD og JN har drøftet emner til afløser. JN prøver at finde emner.

Energibesparelser:
Der kan ikke hentes energibesparelse på Landevejen 7.
Der kan spares på ledninger til Oldrup – det undersøges om Fjernvarmeforeningen
vil gå ind i et projekt der kan afdække hvordan varmetabet kan reduceres fra en
”hovedby” til en ”satellit by”. HD er ”tovholder” på sagen.
Afgift på ”stilstandsvarme”:
Varmeværket får refunderet kr. 24.828

Næste møde:
Onsdag d. 11. maj 2011 kl. 19.00
Grundet det tidlige starttidspunkt kunne formanden allerede kl. 20.19 takke de
fremmødte for fremmødet.