Heimo Dalsgaard            HD

Lars Wahlqvist               LW

Karl Anker Jensen          KAJ

Bjarne Pedersen            BP

Michael Kock                  MK

Fremtidsplanlægning:

Mogens Nielsen fra ”Dansk Fjernvarme” var indkaldt til drøftelse af varmeværkets fremtidsplanlægning.

Mogens Nielsen orienterede om hvad der p.t. rører sig i den politiske verden bla. vedr. barmarksværker og disses ”trængsler”. Der er – fra politisk hold – afsat penge til at undersøge hvilke muligheder barmarksværkerne har får at få optimeret driften, eksempelvis ved alternative varmekilder m.m.

Desværre tegner der sig et billede af, at der politisk er stemning for at øge afgifterne på energi generelt.

Mogens Nielsen fortalte bla., at barmarksværker med fordel kan etablere solvarmeanlæg, hvilket kan gøres inden for lovgivningen. Bestyrelsen vil undersøge mulighederne samt økonomien i bla. solvarmeanlæg.

Slutteligt sagde Mogens Nielsen, at Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk allerede har ”skåret ind til benet” m.h.t. omkostningerne, hvorfor der ikke kunne hentes meget mere på omkostningssiden – ”I rutter ikke med pengene” som han så smukt udtrykte det.

Alt i alt et ”godt indspark” fra Mogens Nielsen, som gav bestyrelsen nogle værktøjer at arbejde videre med.

Referat fra sidste møde:

Referat fra sidste møde enstemmigt godkendt, trods HDs sædvanlige små ”side kommentarer” !!

Daglig drift:

BP orienterede om at der er problemer med fremløbstemperaturen hos en forbruger. HD kontakter forbrugeren med besked om, at bestyrelsen arbejder på en løsning. BP taler med vores VVS installatør om løsningsforslag. BP, LW og HD beslutter hvad der skal gøres og får det ført ud i livet.

BP orienterede ligeledes om, at tilbageløbstemperaturen er faldet, hvilket kan tilskrives BPs reguleringer hos forbrugerne

BP orienterede slutteligt om at der er udfærdiget gaspris kontrakt for det næste år. Inden HD underskriver kontrakten, vil BP tale med Dansk Fjernvarme om indholdet i kontrakten, for at sikre at den er OK.

Økonomi:

Budgettet følges ”nogenlunde” – Budgettet ser ud som det gjorde på samme tid i 2011, hvor vi kom ud af året med et rimeligt resultat.

KAJ er fortrøstningsfuld m.h.t. økonomien i Værket, hvilket også kunne afspejles i hans afslappede facon på mødet!

Der er p.t. restancer for ca. 87.000,- kr.

Energisparekrav:

Varmeværket køber stadig CO2 kvoter efter fradrag af de besparelser vi selv opnår.

Måler problemer:

BP taler med Brunata og anfører vores utilfredshed med de mange fejl i de leverede varmemålere. BP anmoder Brutana om en stabil løsning fremadrettet.

Eventuelt:

HD orienterede om at Odder Kommune har godkendt varmeværkets Årsrapport/regnskab.

Næste møde:

Onsdag d. 22. februar 2012 kl. 19.00

Mødet sluttede kl. 21.17 og det herrens år 2012 var hermed kommet godt i gang i værkets bestyrelse.