Referat af bestyrelsesmødet 17. februar 2011
Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ

Referat fra sidste møde:
– HD og Hundslund Idrætsforening er fortsat i dialog om et fælles hjertestarter
projekt, m.h.p. en løsning for hele Hundslund området.
HD og JN tager hjertestarter kursus. Hjertestarter placeres ved indgangen til
Varmeværket under halvtaget. I nær fremtid meldes ”nyheden” ud om
hjertestarterne ved Hundslund Hallen samt ved Varmeværket.
– HD og KAJ undersøger bankskift, ved at tage kontakt til Danske Bank og
Jyske Bank i Horsens.
– Varmeværkerne i Ørting og Hundslund er i forhandlinger omkring en ”vikar
ordning” HD, KAJ og JN aftaler møder med Ørting.
– Bankboksen er blevet opsagt, og indholdet – bygningstegninger, skøde o.l. –
opbevares hos JN.
– MK har bestilt lokale i Hundslund Hallen til generalforsamlingen d. 22.
september 2011 kl. 19.00.
– MK har foranlediget, at tarifbladet på hjemmesiden er blevet ajourført.

Daglig drift:
JN fortalte at motoren kører upåklageligt.

Økonomi/ Restancer:
KAJ oplyste at der p.t. restancer for kr. 77.000,-
Månedens kasserer konklusion var atter engang: ”Varmeværket har en sund
økonomi”

Brand på Varmeværket:
JN orienterede om branden d. 3. februar. Et oliefilter var rystet løs hvilket
afstedkom en brand ved motoren. Ingen mærkbare skader på selve motoren, men
betydelige røg og sod skader i motor- og kedelrum. Omkostninger til udbedring af
skaderne løber op i ca. 500.000,- hvilket dækkes af forsikringen.
Bestyrelsen roste JN for hans håndfaste indgriben da branden blev konstateret, en
indgriben der begrænsede skaderne betydeligt.

Energibesparelser :
Der arbejdes på at finde energibesparelser hos andelshaverne. Såfremt
andelshaverne omlægger deres energiinstallationer, bedes disse indberettet til
Varmeværket, så energibesparelserne kan indgå i Varmeværkets samlede
indberetning til myndighederne. Der arbejdes på at udfærdige en informations
skrivelse til andelshaverne, hvor der redegøres for ideen bag tiltaget.
KAJ og JN deltager i energisparre kursus d. 3. marts 2011.

Vedtægter til Odder Kommune:
HD sender vedtægter samt referat fra generalforsamlingen til Odder Kommune.
Ny betalingsvedtægt for køb af grundkort i Odder Kommune:
Ny betalingsvedtægt udsendt af Odder Kommune. HD og JN undersøger om
Varmeværket skal betale til ordningen.

Orientering:
HD orienterede om diverse tilsendte skrivelser, nyhedsbreve og kursustilbud m.m.
HD indkøber bakke til diverse info, der behandles på hvert bestyrelsesmøde.
Der arbejdes på, at andelshavere med adgang til internettet, skal kunne følge med i
eget varmeforbrug m.m. via en hjemmeside. Hjemmesiden vil få adressen:
www.varmemaaler8350.dk og vil blive administreres af HMN. På Varmeværkets
hjemmeside, vil der være et link til varmemåler hjemmesiden.
HD og KAJ forfatter brev til andelshaverne med orientering om aflæsnings
hjemmesiden samt om indberetning af energibesparende tiltag.

Eventuelt:
JN har indhentet tilbud på maling af gulv i kedelrum, ca. 4.000,- kr. OK – arbejdet
bestilles.
JN har bestilt beskæring af grene ved tanken, ca. kr. 6.000,-.

Næste møde:
Torsdag d. 10. marts 2011 kl. 19.00
Kl. 21.34 takkede HD for forholdsvis god ro og orden under mødet, hvilket blev
tolket af de øvrige deltagere som afslutningen på månedens bestyrelsesmøde,
hvorfor vi så tog hver til sit.