Referat af bestyrelsesmødet 15. august 2012

Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Bjarne Pedersen BP
Michael Kock MK

Sødrupvej 20:

Jan Guldmann fra AD Teknik var indkaldt for at uddybe tilbud samt løsningsforslag vedr. sikring af fremløbstemperaturen til Sødrupvej 20.

Den skitserede løsning med nye rør på en ca. 280 m strækning blev enstemmigt vedtaget. Løsningen koster ca. 260.000 kr. Fremadrettet vil de nye rør give en besparelse på mellem 10.-20.000 kr. pr. år. Endvidere vil projektet give erfaringsgrundlag til evt. udskiftning af andre rørstrækninger.

HD og BP drøfter placeringen af rør med Odder Kommune.

Referat fra sidste møde:

Uden én eneste kommentar underskrev alle referatet fra sidste møde, hvilket sekretæren tolkede som en enstemmig godkendelse.

Afgift ved for ringe afkøling:

HD og BP udfærdiger et oplæg til afgift ved for ringe afkøling. Afgiften skal efter planen træde i kraft gældende for varmeåret 2013-2014. Bestyrelsen vil lægge sig i selen for at orientere andelshaverne om afgiften og om hvordan andelshaverne kan optimere varmeanlægget og dermed undgå dissens her trælse afgifter.

Oplægget går i første omgang ud på, at ”såfremt afkølingen (forskellen på fremløbs- og tilbageløbs temperaturen) er mindre end de oplyste tabelværdier, tillægges den variable afgift 0,7 % pr. grad i 2013-2014. Herefter stiger afgiften til 1 % pr. grad.

Andelshaverne opfordres til at kontakte varmemester Bjarne Pedersen for uddybning af afkølingsproblematikken.

Fjernvarmens dag:

Bestyrelsen vil arbejde på at arrangere en ”varmemesse” på Varmeværket. Formålet med messen er bla.:

  • Vise Varmeværket frem
  • Orientere om varmebesparende tiltag
  • Udstillinger fra ”varme leverandører”

HD er tovholder på denne varme sag …

Daglig drift:

BP orienterede om livets gang på Varmeværket.

BP er tilmeldt et 7-dages kursus vedr. eftersyn og service af fjernvarmeværker.

Til sekretærens store fryd afsluttede BP indlægget med de efterhånden så berømte ord: ”Alt i alt kører det hammer, hammer godt”

Økonomi:

KAJ har et utaknemmeligt job, når Varmeværkets økonomiske tilstand skal fremlægges umiddelbart efter BPs så optimistiske indlæg.

Desværre har det vist sig, at vi kom ud af varmeåret 2011-2012 med et underskud på ca. 70.000,-. Hvilket hovedsagligt kan tillægges den øgede gaspris. Restancerne er desværre også øget i forhold til sidste møde, så vi p.t. må notere restancer for ca. 120.000,-.

Vi kunne ikke lokke KAJ til at gøre BPs afsluttende ord til sine – men et lille lumsk smil da indlægget blev afsluttet, beroligede den øvrige bestyrelse.

BBR problematikken:

HD og BP udfærdiger brev til de andelshavere der ikke er enige i Varmeværkets angivelse af m2 antallet. I brevet vedlægges BBR bestemmelserne.

Generalforsamlingen d. 27. september 2012:

Thermex får ”taletid” på generalforsamlingen m.h.p. et indlæg om nye og bedre varmevekslere samt orientering om varmebesparelses muligheder i den enkelte husstand.

HD taler endvidere med Odder Varmeværk om at gentage tidligere kampagner vedr. energibesparelser.

AON – forsikringsmægler:

Bestyrelsen blev enige om at der skal tegnes en sundhedsforsikring til BP.

BP tager selv action på sagen.

KAJ fortalte, at der bliver tegnet en forsikring til dækning af misbrug på Varmeværkets Netbank. Præmien er p.t. kr. 700,- pr. år.

Ekstern evaluering af regnskabet:

Lovgivningen fordrer, at en ekstern revisor skal gennemgå Varmeværkets regnskab. Bestyrelsen har bedt Varmeværkets revisor Per Kjær og at foreslå en ekstern revisor.

Næste møde:

Torsdag d. 13. september 2012 kl. 19.00

Talelysten var stor efter en lang sommer – så først kl. 21.29, kunne formanden takke for fremmødet, mødedisciplinen og de – til tider – kvalificerede indlæg.