Heimo Dalsgaard            HD
Lars Wahlqvist               LW
Karl Anker Jensen          KAJ
Bjarne Pedersen            BP
Michael Kock                  MK

Regnskab og budget:

Revisor Per Kjær deltog i mødet, hvor regnskabet og budgettet blev gennemgået og herefter enstemmigt vedtaget.

Sødrupvej 20:

Repræsentanter fra Ingeniørfirmaet Ivar Lykke Kristensen forelagde løsningsforslag sikring af leverancen af varmt brugsvand til Sødrupvej 20. Ingeniørfirmaet har foranlediget, at Danfoss stiller en gratis unit tilrådelighed, som vil sikre varmt vand jf. leveringsbetingelserne.

Denne løsning er væsentligt billigere og væsentligt mere effektiv end løsningen der blev drøftet på sidste møde.

Ingeniørfirmaet har beregnet, at varmetabet i ledningsnettet til Oldrup er ca. 78 %. En ny ledning vil reducere varmetabet til 31 %. Pris på ny ledning til Oldrup ca. kr. 2,5-3,5 mill. Kr.

Bestyrelsen arbejder videre med løsningsforslag til nedbringelse af varmetabet til Oldrup ud fra ovenstående forslag.

Referat fra sidste møde:

Enstemmig godkendt.

Sundhedsforsikring:

Der tegnes en sundhedsforsikring til BP – årlig præmie kr. 2.200,-

Daglig drift:

BP kunne til alles tilfredshed bekendtgøre at ”det kører som det plejer”, hvilket som bekendt er ensbetydende med at det ”kører hammer, hammer godt” på varmeværket.

Eneste lille kurre på tråden er udskiftningen af en defekt ventil, der havde afstedkommet ”lidt for meget vand, hvor vand normalt intet har at gøre” !!

Økonomi:

KAJ orienterede om at der p.t. er restancer for ca. kr. 60.000,- samt at budgettet følges tilfredsstillende.

Motivationsafgift:

HD og BP arbejder videre med formuleringen til motivationsafgiften, der til syvende og sidst skal sikre en ordentlig afkøling, hvilket vil komme alle brugere af Varmeværket til gavn.

Generalforsamlingen d. 27. september 2012:

HD har sørget for indkaldelse til generalforsamlingen i Odder Avis. Bestyrelsen mødes kl. 18.30 for at forberede ”slagets gang”.

Næste møde:

Generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2012 kl. 18.30 i Hundslund Hallen

Tilstedeværelsen af op til flere gæster, en rimelig stor talelyst samt mange emner på dagsordenen, gjorde at formanden først kl. 21.41 takke for fremmødet og den forholdsvis gode ro og orden der trods alt var på mødet.