Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)

Referat fra sidste møde:
Referat fra sidste møde godkendt uden de sædvanlige og til tider urelevante
bemærkninger.
Daglig drift:
Bortset fra en ”føler fejl” kører maskineriet fint.
JN kontakter X-Ergi for at få bugt med ”føler fejlen”.
Økonomi/ Restancer:
KAJ oplyste at der p.t. restancer for ca. kr. 50.000,-
Månedens kassererkonklusion: Varmeværket har en sund økonomi.
Vi kan dog ikke forvente, at årets resultat vil resultere i overskud i den
størrelsesorden vi har set de forgange 2 år.
Gasprisen er i disse tider stigende, men grundet vores gasprisaftale betaler vi p.t.
en relativ lav pris for gassen. Ved næste prisforhandling må en højere gaspris
forventes. Der tjenes ikke så meget på el-salg som sidste år, da elprisen er for
nedadgående.

Hjertestarter :
HD aftaler med Hundslund Idrætsforening hvor hjertestartere skal placeres.
Placeringen ved Varmeværket har vist sig ikke at være ideel, hvorfor en ny
placering skal aftales.

Orientering/Diverse :
MK efterlyste en nødplan såfremt Varmeværket – af den ene eller anden grund –
ikke kan levere varme. JN oplyste, at der i løbet af 10-24 timer kan etableres et
nødanlæg med hjælp fra vore nuværende leverandører/samarbejdspartnere.
JN undersøger hos Dansk Fjernvarme om der foreligger retningslinjer vedr.
uforudsete hændelser der f.eks. bevirker at Varmeværket ikke kan levere varme.
JN spurgte om det var en idé at udfærdige en 10 års strategiplan for Varmeværket.
Emnet er til overvejelse, og tages op på et senere tidspunkt.

Eventuelt:
JN afholder ferie i uge 18.

Næste møde:
Mandag d. 18. april 2011 kl. 18.00
Kl. 21.37 mente formanden at emnerne var udtømt, samt at han gerne ville takke
for god ro og orden. Endnu et konstruktivt og hyggeligt bestyrelsesmøde havde set
sin ende.