Heimo Dalsgaard            HD
Lars Wahlqvist               LW
Karl Anker Jensen          KAJ
Bjarne Pedersen            BP
Michael Kock                  MK

Jens:

HD startede bestyrelsesmødet med at mindes vores netop afdøde Varmemester Jens Nielsen.

Referat fra sidste møde:

Punktet fra sidste møde ”Langtidsplanlægning” blev udsat til næste møde. Referatet blev herefter godkendt.

Daglig drift:

BP kæmper for at komme ind i Varmeværkets mekanismer, procedurer m.m. og er fortrøstningsfuld m.h.t. det videre arbejde. BP får stor hjælp af vore leverandører, der beredvilligt instruerer i Varmeværkets funktioner.

BP kontakter TDC for at få etableret en omstillingsfunktion til telefonen, så der omstilles til mobilen.

BP kontakter målerleverandøren for at få et overblik over hvor mange brugbare målere Varmeværket har ”til gode”.

HD, LW og BP mødes d. 9. november m.h.p. at aftale BP arbejdsvilkår.

Driften kører tilfredsstillende.

Økonomi:

Økonomien ser rimelig god ud. I første kvartal er vi ca. 100.000,- foran sidste år, hvilket må siges at være tilfredsstillende.

Der er p.t. restancer for ca. 90.000,-

Optimering af styring af pumper m.m.:

BP kontakter Xergi m.h.p. indkøb af ny ”CPU” da den gamle er meget gammel, og ikke kan repareres i tilfælde af nedbrud.

Endvidere aftaler BP køb af Xergis Temperatur Optimerings System til ca. kr. 35.000,-.(tilbagebetalingsperiode under 12 måneder)

Næste møde:

Torsdag d. 15. december 2011 kl. 19.00

Mødet sluttede i god ro og orden kl. 21.13