Referat af bestyrelsesmødet 6. januar 2011
Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)

Røggas udnyttelse:
Jens Sørensen fra Industrivarme A/S orienterede om mulighederne for at udnytte
røggassen. HOKV kan på nuværende tidspunkt ikke drage nytte af en investering i
et røggas anlæg, da forudsætningerne ikke er tilstede. Hovedårsagen til dette er, at
der køres optimalt på anlægget samt at vi har gode kontrakter m.h.t. gas indkøb og
el salg. ”projektet” lægges derfor til side. JN holder dialogen med Industrivarme
intakt, så vi løbende kan vurdere om ”projektet” skal tages op igen.

Referat fra sidste møde:
– HD og Hundslund Idrætsforening er i dialog om et fælles hjertestarter projekt,
m.h.p. en løsning for hele Hundslund området.
Herefter blevet referatet godkendt.

Daglig drift:
JN fortalte at akumuleringstanken har været defekt grundet frosten. Problemet er
løst og den ny renoverede motor kører upåklageligt.
Vi indkøbt ekstraordinært meget gas i december måned, hvilket udelukkende kan
tilskrives ”Kong Vinter”

Økonomi/ Restancer:
KAJ oplyste at der p.t. restancer for kr. 76.000,-
Månedens kasserer konklusion: Varmeværket har en sund økonomi.

Udskiftning af defekte målere :
JN oplyste at der mangler at blive udskiftet 2 defekte målere hos andelshavere.
Dette arbejdet bliver udført inden for kort tid.

Orientering /Diverse:
– HMN indberetter hvad der skal indberettes til Energi- og Byggestyrelsen.
– KAJ og HD undersøger mulighederne for anden bankforbindelse.
– Lån samt Kommunegaranti vedr. indsætning af nyrenoveret motor er på plads.

Eventuelt:
JN ønsker afklaring på ”afløser” problematikken. HD aftaler møde med bestyrelsen
i Varmeværket i Ørting. De har tilkendegivet, at der kan trækkes på deres driftleder
i ferier o.l. Denne aftale skal formaliseres på snarligt møde.
Generalforsamlingen 2011 afholdes torsdag d. 22. september 2011 kl. 19.00 i
Hundslund Hallen.
MK bestiller lokale i Hundslund Hallen.

Næste møde:
Torsdag d. 17. februar 2011 kl. 19.00
Kl. 22.02 var et konstruktivt og hyggeligt bestyrelsesmøde udtømt for punkter,
hvorfor bestyrelsesmedlemmerne begav sig ud i vintermørket