Heimo Dalsgaard HD
Lars Wahlqvist LW
Karl Anker Jensen KAJ
Jens Nielsen JN
Michael Kock MK
Kim Brøndum Jensen KBJ (afbud)

Da HD havde konstateret at alle var mødt, bortset fra KBJ der meldte afbud, tog han straks ordet, for at takke bestyrelsen samt JN for opmærksomheden til hans runde dag d. 27. juli. Alle sagde herefter høfligt velbekomme, og så kunne bestyrelsesmødet ellers tage sin begyndelse, hvilket det sædvanen tro gjorde med punktet:

Referat fra sidste møde:

MK kunne hurtigt konstatere, at referatet fra sidste møde var godkendt.

Daglig drift:

JN orienterede – til alles beroligelse – at ”det kører som det skal”.

Der er bestilt rensning af røggasfilteret. Dette vil blive udført i september måned, og koster kr. 13.088,- at få udført.

Økonomi:

KAJ orienterede om, at der er sendt regning til Jenbacher (motorleverandøren) vedr. deres andel af brandskaden tidligere på året. Regningen lyder på ca. 280.000,-.

Ligeledes er en regning sendt til forsikringsselskabet vedr. Landevejen 7, denne regning lyder på ca. kr. 80.000,-.

Grundet et ferieramt HNG kontor, er det p.t. ikke muligt at gøre restancebeløbet op. Dette vil blive gjort så snart ferien er ovre.

Bestyrelsen enedes om, at indkøbe et bogholderi system til ca. kr. 3.000. Ligeledes indkøbes ny computer og printer, da det gamle har nået pensionsalderen. Disse indkøb, til en forventet pris på i alt kr. 20.000,-, skal munde ud i en optimering af bestyrelsens ”daglige overvågning” af Varmeværkets økonomiske tilstand. Samtidig vil ovennævnte spare Varmeværket for revisoromkostninger i størrelsesordenen ca. kr. 20.000,- på årsbasis.

Det blev aftalt, at JN skal varetage sig opgaven med at kontere regnskabsbilag o.l. i en prøveperiode på 6 måneder. Herefter tages ordningen op til revision.

KAJ indkøber program og hardware samt aftaler det fornødne med revisoren.

Generalforsamling 2011:

På generalforsamlingen d. 22. september 2011, vil det blive bekendtgjort, at KBJ og LW takker af for denne gang. Efter flere års flot arbejde i bestyrelsen ønsker de ikke genvalg. KAJ er ligeledes på valg, men er – heldigvis – villig til genvalg.

HD sørger for at indkaldelsen til generalforsamlingen bliver bragt i Odder Avis.

Næste møde:

Torsdag d. 15. september 2011 kl. 19.00

Kl. 20.58 var emnerne på mødets dagsorden drøftet, og forsamlingen kunne gå til fortælling af ferieminder og andre mere eller mindre gode historier