Formanden byder velkommen til generalforsamlingen, hvor 20 andelshavere er mødt op.

Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslår Kasper Breinholt, som bliver valgt. Efter valget konstaterer dirigenten, at generalforsamlingen er lovlig, da den er indkaldt efter vedtægternes bestemmelser.

Valg af stemmetæller: Kasper Breinholt

Formandens beretning: Heimo forelægger beretningen for varmeværket. Efterfølgende har forsamlingen mulighed for at stille spørgsmål til beretningen, men ingen har spørgsmål hertil.

Formandsberetning 2013.

Ja, så er der gået endnu et år. Det har været spændende – der sker så meget på energiområdet. Prøv at se i Nordtyskland, hvor der næppe er en landejendom eller et stykke bar mark uden, at det er besat med solceller. Det må nødvendigvis skyldes den energipolitik, som man har valgt at dyrke i Tyskland.

Vi er en del af energiforsyningen i hele Europa, og i det forløbne år har vi leveret el til England. Nuvel ikke de store mængder, men alligevel.

Vi er meget opmærksomme på værkets økonomi. Derfor gør vi også meget ud af, at alle andelshavere betaler det, de skal, ellers er det alle andre andelshavere, der skal betale det, der mangler.

Bliver der ikke betalt til tiden sendes rykkere. Hvis der stadig ikke betales, så lukker vi for varmen og derefter sendes sagen til inkasso.

I år har vi desværre måttet hæve den variable afgift. Det skyldes flere forhold:

De mange vindmøller producerer mere og mere meget billig strøm. Bjarne har kunnet aflæse, at på en given dag producerede vindmøller så meget el, at det kunne dække behovet i Danmark. Hvis der så er vindstille i Danmark, er elpriser høj, men det sker ikke så tit, at det ikke blæser i Danmark.

Det er også en medvirkende årsag til at elpriserne falder. Men i de situationer, hvor elprisen er høj, så kører vi naturligvis.

Ifølge pressen har man konstateret, at el fra vindmølleparken ved Anholt vil blive 4 gange så dyr, som el fra andre leverandører. Men samfundet er blevet pålagt en afgift, så der kan kompenseres. Det er alene et spørgsmål om økonomi og ikke energipolitik.

Sidst, men ikke mindst bliver vi af regeringen pålagt flere og flere afgifter på energi. Jeg var til et møde i folketinget, og havde lejlighed til at spørge Kristian Thulesen Dahl, hvordan han mente energipolitikken hang sammen med mindre CO2 udledning, lavere tilskud til vedvarende energi f. eks. mindre tilskud til møller og solfangere, nye afgifter på træ til brændeovne og fastholdelse af pligt for barmarksværker til at anvende naturgas. Hans svar var, at hvis man gik glip af nogle afgifter på èn form for energi, så måtte man lægge nye afgifter på noget andet. Der er altså ikke tale om energipolitik, men alene økonomisk politik. Den nye klimaplan, som energiministeren har fremlagt i august i år ”skal ikke svække erhvervslivets konkurrenceevne” – så kan vi jo gætte på, hvordan drivhusgasudledningen skal reduceres, og hvordan det skal finansieres. Vi har også i år måttet betale for selvevaluering – dvs. at en fremmed revisor skal kontrollere, at vores revisor har gjort sit arbejde korrekt – det havde han naturligvis.

Motivationsafgift – nogle kalder det også incitamentstariffering.

Det er særdeles vigtigt for værkets drift og økonomi, at det varme vand, der sendes ind i forbrugernes bolig bliver afkølet, inden det sendes retur til varmeværket.

Bestyrelsen har besluttet I lighed med andre kraftvarmeværker at indføre en såkaldt ”motivationsafgift”, der skal motivere forbrugerne til at sikre tilstrækkelig afkøling af vandet fra kraftvarmeværket. Tilstrækkelig afkøling opnås, hvis varmeanlægget er i orden og korrekt indstillet. Varmemester Bjarne Pedersen vil gerne være behjælpelig med at opnå den optimale indstilling af varmeanlægget.

Motivationsafgiften indføres fra varmeåret 2013-2014 med 0,7 % stigende til 1 % fra varmeåret 2014-2015 pr grad, som returtemperaturen på årsbasis overstiger tallet i tabellen.

Da ikke alle forbrugere får samme fremløbstemperatur på grund af afstanden fra varmeværket, stilles der krav til returtemperaturen efter en medsendt tabel.

3. februar var varmens dag i hele Danmark. Vi havde et arrangement, hvor der var mulighed for på værket at møde firmaer, der har specialiseret sig i at spare energi i de enkelte boliger. Det var en hyggelig dag, men vi havde håbet på lidt flere gæster til arrangementet.

Fremtiden.

Vi ved nu, at vi skal bruge naturgas indtil 2015. Vi har ment, at det var nødvendigt at forberede os på tiden derefter. Derfor har vi besøgt et fjernvarmeværk i Øster Hurup, der var gået i gang med at fyre med halm. Det gav et godt billede at mulighederne, så vi er gået i gang med at undersøge, om vi har en rentabel mulighed for at etablere et halmværk i Oldrupområdet. Det skal planlægges som et supplement til det eksisterende varmeværk, og det vil kunne være med til at nedsætte varmetabet i ledningen til Oldrup samtidigt med, at det kan supplere forsyningen i Hundslund-området. På nuværende tidspunkt er vi kun ved at undersøge mulighederne, og det indebærer, at vi har en sikker leverance af halm fra en leverandør, der også skal bortskaffe asken. Derudover kræver det godkendelse fra Odder Kommune. Erfaringer andre steder fra har vist, at der er penge at hente.

Imidlertid har vi fra Odder Kommune fået afslag på forhåndsgodkendelse af projektet med den begrundelse, at vores kapacitet er tilstrækkelig til at forsyne forbrugerne med varme, også de, der er omfattet af tilslutningspligten. Odder Kommune er dog positiv over for fornyet kontakt, hvor også energistyrelsen er inddraget, så vi arbejder videre med projektet.

Igen i år vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for et bragende godt samarbejde, hvor vi gør alt for at minimere vore omkostninger.

Tak til Bjarne for sit arbejde som varmemester. Han har styr på det interne, omkring det at styre varmeværket, og også på, hvad der sker ude i samfundet omkring elpriser og gaspriser og på de tidspunkter, hvor det er vigtigt for værket, at man slår til.

Tak til AD-teknik, der har sponsoreret øl og vand til generalforsamlingen.

Tak for året, der er gået – vi ser nu frem til næste år med optimisme og energi til at følge udviklingen.

Punkt 4: Det revideret regnskab

Revisoren gennemgår regnskabet for værket, hvor værket har et underskud på kr. 283.119

Efter gennemgangen var der spørgsmål til regnskabet:

Troels: har spørgsmål til, hvor lang tid er vi bundet af den renteswap, værket har tegnet ifb. med optagelse af lån.

Svar: det har vi indtil lånet udløber i 2024.

Jonna: på regnskabet er der et relativt stort beløb, som andelshaverne har til gode – hvordan kan det være?

Svar: jo, men det skyldes at forbrugerne har brugt mindre varme en forventet og dermed mindre, end der er opkrævet.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Punkt 5: Budget for indeværende driftsår

Revisor gennemgår budget, hvor der er lagt op til et underskud kr. 67.000

Spørgsmål til budget:

Hvad dækker gebyr i budgettet over ?

Svar: rykkergebyr, lukke og åbningsgebyr.

Hvor mange andelshavere er vi

Svar: 193

Punkt 6:

Pt. har vi ingen investeringsplan. Vores undersøgelser om etableringen af halmværk er sat i bero, da vi ikke har fået en forhåndsgodkendelse fra kommunen.

Spørgsmål:

Hvorfor får andre varmeværker tilladelse til at etablere halmværk – f.eks. Hou.

Svar: Ifølge Odder kommune, så har Hou etableret nye udstykninger, som gør at der blev behov for større kapacitet fra deres varmeværk.

Bjarne: Christiansborg vedtog for 2 år siden, at landets 35 dyreste fik tilladelse til at bygge biomasse anlæg – på daværende tidspunkt, var vi lige udenfor den grænse.

Danske kraftvarmeværker arbejder på, at der kan gives tilladelse til de øvrige barmarksværker.

Punkt 7: Ingen indkommende forslag fra andelshaverne

Punkt 8: Genvalg af Lars og Karl Anker

Punkt 9: Supplanter – genvalg af Kasper Breinholt

Anden supplant: Ole Olsen

Punkt 10: Genvalg til revisor

Punkt 11: Eventuelt

Jonna; hvis man ikke afkøler nok, får man så besked ?

Bjarne; dem som i varmeåret 2012/2013 ikke afkølede tilstrækkeligt, har sammen med årsopgørelsen fået en opgørelse over, hvad de skulle have betalt, hvis motivationsafgiften var trådt i kraft.

Heimo; Har I spørgsmål vedr. jeres varme anlæg, må I ikke holde jer tilbage for at kontakte Bjarne for at få hjælp.

Thomas; jeg har fået ændret mit varmeanlæg til direkte varme og kan nu nedkøle med 50% af den varme jeg får ind i huset.

Michael Kock: har værket fået nogle tilbud på udskiftning af varmeanlæg ?

Heimo: smeden vil hjælpe med at lave beregningen på, hvad det koster at udskifte forbrugernes anlæg

Halmværk i Oldrup – er der nogen planer om, hvor det skal placeres. Endnu ikke noget officielt, da planerne indtil videre er så usikre.

Heimo takker for god ro og orden og afslutter generalforsamlingen.