Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Casper Breinholt, som takker for valget.

Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen er rettidig indkaldt og dermed lovlig indvarslet

Valg af stemmetællere

Ikke nødvendig, da der er få fremmødte.

Formandens beretning

Varmeåret 2016/17 har været helt specielt for vores varmeværk, Vi har fået etableret et halmværk, der på sigt vil kunne gøre varmen i Hundslund-Oldrup villigere. Der er efter min mening ingen grund til at sige alt det, der blev sagt til indvielsen, bortset fra, at det har været en spændende proces, der er blevet styret af Bjarne, både hvad angår etablering for indkørslen af vores halmværk. Enhver start på et stort projekt vil selvfølgelig give opstartsproblemer, men problemerne er blevet løst i samarbejde med leverandørerne. Tak til alle for deres overbærenhed med de gener byggeriet har medført. Nu mangler vi bare de sidste godkendelser.

Tak til borgere fra Hundslund og Oldrup og de mange nysgerrige, der mødte op, og gjorde indvielsen til en mærkedag af de gode.

Ellers har det været et normalt driftsår. Vi har produceret 102,6% af mængden i et normalt varme år og produceret 5067 Mw. Af el har vi produceret 160 Mw. I forbindelse med tilkoblingen af halmværket har vi opdateret vores SRO system, som styrer varmeanlægget, så vi skulle nu være gearet til fremtiden. Bestyrelsen har selvfølgelig haft travlt, men man når langt med samarbejde, og det kan den nuværende bestyrelse.

Den fremtidige økonomi er vi endnu ikke helt klar på. Som tidligere sagt, drejer det om det tilskud, vi får udbetalt for at stå klar til at producere el, når der er behov for det. Her modtog vi i 2016/17 cirka 1,4 millioner. Ordningen er underkendt i EU, så ved udgangen af 2018 bortfalde tilskuddet. I stedet er vi blevet tilbudt rådgivning på området samt muligheden for at få tilskud til eldrevne varmepumper. Det har eksperter tidligere fundet uinteressant for os. Vi vil selvfølgelig følge sagen løbende og bede om den tilbudte rådgivning.

Det har været på tale, at varmeåret skulle følge kalenderåret, men det er nu vedtaget at det ikke gælder for mindre værker. Det betyder, at vi forsat har et varme år, der går fra 1/7 til 30/6.

Jeg vil igen opfordre til, at man besøger vores hjemmeside ”varme8350.dk”, hvor man kan hente mange informationer.

Tak til bestyrelsen for årets arbejde og tak for samarbejdet.

Tak til Bjarne og Carsten for den store indsats, de har leveret både i det daglige arbejde og den særlige indsats i forbindelse med etablering af halmværket.

Tak for i år.

Ingen kommentar til formandens beretning – godkendes af forsamlingen.

Det reviderede årsregnskab

Henrik gennemgår regnskabet for 2016/2017

Spørgsmål: hvordan ser regnskab ud.

Henrik, det ser godt vi – vi har været heldig med nogle år med lave gas priser, som har været med til igen i år, at komme ud med et godt regnskab.

Henlæggelser, er der tale om at sænke prisen yderligere – umiddelbart ikke, da vi vil bruge et eventuelt overskud til at nedbringe gælden

Alt tyder på at El-tilskuddet forsvinder helt med udgangen af 2019, hvilken betyder at vi mister en stor del af vores indtægt.

Regnskabet vedtages af generalforsamlingen

Budget for indeværende driftsår

Henrik gennemgår budgettet for 2017/2018

Ingen kommentar til budgettet

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.

Ingen

Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bjarne Pedersen

Ole Olesen

Martin Andersen

Alle bestyrelsesmedlemmer genvælges

Valg af 1. og 2. suppleanter til bestyrelsen

  1. Casper Breinholt
  2. Karsten Kristensen

Genvalg til suppleanterne.

Valg af revisor

Christensen og Kjær

Genvalg

Eventuelt

Jonna, hvor langt er vi kommet med de nye andelshavere?

Svar. Vi har koblet én ny på, og har endnu et par nye, der tilkobles. Efter d. 18. november begynder vi at opkræve den faste afgift, selvom de ikke er tilkoblet.

Tilbudspris på tilkobling er udsendt til dem, som skal tilkobles.

Hvordan går det med det nye halmfyr. Efter nogle få udfordringen, som alle er blevet løst på fornem vis og vores leverandør har fuldt ud levet op til deres ansvar.

VAM overgravninger – er det fordi at de ikke kan læse tegninger? En gang har de ikke læst tegningerne, 2 gange har tegningerne ikke være korrekte.