Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges
 6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Valg af dirigent:

Casper Breinholt blev valgt til dirigent af forsamlingen. Casper konstater, at generalforsamling er lovlig og rettidig indkaldt og hermed gyldig.

Valg af stemmetællere

Ikke behov for stemmetæller da det er en lille forsamling, 7 fremmødt udover bestyrelsen samt revisor.

Formandens beretning

Formandsberetning 2014

Det har for varmeåret og 2014/15 været muligt at fastholde vore priser, selv om der dagligt er varierede priser på både el og naturgas. Det er et stort spørgsmål, om man skal købe gas på kontrakt eller til dagspris, men Bjarne overvejer det dagligt, og handler derefter. Samtidigt prøver vi i bestyrelsen at holde alle udgifter nede.

Indtil 2018 får vi et tilskud for at stå ”stand by” hvis der er mangel på el. EnergiDanmark kan via computeren starte vores motor, hvis der er behov. Hvad der sker efter 2018 ved vi ikke på nuværende tidspunkt.

De 35 dyreste værker i Danmark har fået mulighed for at anvende andet brændstof end naturgas, men der er vi ikke kommet med – vi har været for sparsommelige. Vi har dog nogle planer klar, og vi har henvendt os til relevante ministerier og politiske ordførere fra de forskellige partier med henblik på at få lov til at anvende andet brændstof end naturgas. Når der i pressen nævnes et normalhus, er der tale om et hus på 130 kvm og et forbrug på 18.1 mwh. 

Varmeåret 2013/14 har været 81,87 % af et normalår, så der er sparet penge for de enkelte forbrugere, men værket har af samme grund haft mindre omsætning – det vil fremgå af regnskabet.

Når nogle brugere ikke betaler det, de skal, får vi restancer, der normalt er på ca. kr. 80.000,- pr måned. Det har vist sig effektivt, at Bjarne henvender sig direkte til de, der er i restance med henblik på at tale om sagen.

Forbrugere kan være ejere eller lejere. Vi har kun mulighed for at gøre en lejer ansvarlig for manglende betaling – desværre kan vi ikke gøre krav gældende hos ejer.

På vores hjemmeside ”varme8350.dk” kan man hente mange oplysninger, som er praktiske i det daglige. Samtidigt kan man altid henvende sig til vores varmemester Bjarne. Vi kan anbefale, at man jævnligt besøger hjemmesiden.

Vi har besluttet, at hvis lokaler anvendes til erhvervsformål, kan der gives en reduktion for den afgift, der beregnes efter, hvor mange kvm, der er i en ejendom. Det sker dog på særlige betingelser.

Vi har som bekendt indført en motivationsafgift, også kaldet incitamentstarifering. Det har til formål, at brugerne skal være opmærksomme på at opnå en tilstrækkelig afkøling, idet der ligger en økonomisk gevinst i effektiv afkøling. Varmemester Bjarne Pedersen besøger gerne brugerne for at regulere deres anlæg med henblik på bedre afkøling.

Imidlertid skal man også være opmærksom på den unit, der er i boligen.  Mange af dem er fra den gang, varmeværket blev etableret i 1995, og de trænger måske til en udskiftning, fordi de kan være for tilkalkede til at være så effektive, som man ønsker, de skal være. Udgiften til udskiftning af en unit ved direkte anlæg er ca. kr 6.000,- + moms og montering.

Generelt kan vi sige, at afkølingen hos brugerne er blevet bedre, efter at vi har indført motivationsafgift.

Det er pålagt os at fortage kontrol af en vis procentdel af vore målere, så det har vi en aftale om hos vores målerleverandør..

På værket har vi investeret ca. kr 500.000,- til en economizer på gaskedlen. Den udnytter varmen fra den røggas, der forlader værket gennem skorstenen. Den vil efter de foreliggende oplysninger tjene sig ind inden for ca. 3 år. Vi forsyner den også med målere, så vi hele tiden har kontrol med virkningen.

Tak til bestyrelsen for et godt arbejde, og et godt samarbejde. Lars Wahlquist har desværre måttet forlade bestyrelsen, og vi vil gerne sige ham tak for sit arbejde og engagement i bestyrelsesarbejdet. Samtidigt vil vi gerne byde Ole Olesen velkommen til bestyrelsesarbejdet som suppleant for Lars Wahlquist.

Vigtigst af alt: Tak til Bjarne Pedersen, som på en effektiv måde varetager ikke kun den tekniske side af varmeværket, men også forholdet til vore forbrugere.

Tak for i år. 

Spørgsmål til formandens beretning:

Carsten Hagen:

Restancer på kr. 80.000 pr. mdr., var det en fortalelse ? Karl Anker: nej, vi har konstant det samme beløb i restance.

Når ejendomme udlejes, kan vi ikke tvinge ejer, til at sørge for afregning af varme, men kan blot spørge om det er en mulighed. Carsten afregner i dag for varme på vegne af lejer, men vil gerne ændre denne aftale, hvis det der er mulighed for det. Heimo undersøg og vender tilbage til Carsten.

Bjarne:

Forklaring på hvordan vores nye investering ”Ekonomizer” fungerer. En investering på 500.000, hvor beregningen viser, at den er tilbagebetalt inden 3 år.

Bjarne viste en statistik over områdets varmeværker, og hvordan de ligger prismæssig i forhold til hinanden. Øster Hurup var blandt de 35 dyreste varmeværker, som har fået tilladelse til at lave halmværk. De er gået fra at være et af landets dyreste værker på plads nr. 417 til i dag at ligge på plads nr. 74 på listen.

Bjarne deltager på vegne af Hundslund i en ERFA gruppe med Boulstrup og Gylling Ørting Falling varmeværk, hvor vi drager nytte af hinandens erfaringer.

Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse

Gennemgang af årets regnskab af revisor

Jonna: Vores indestående i banken, er det fornuftigt, at de står i samme pengeinstitut, når man tænker på at men kun er sikret beløb under kr. 750.000 ved konkurs. Karl Anker: Den regel er kun gældende når man er privat, ikke for erhvervsdrivende og Staten garanterer, at banken ikke må gå konkurs.

Afskrivning af ledningsnettet over 30 år – er det ikke nærmere en afskrivning over 20 år ?

Bjarne: Vi forventer at ledningsnettet holder 50, så længe vi passer godt på det.

Regnskab godkendt af forsamlingen.

Budget for indeværende driftsår fremlægges

Gennemgang af Budget for regnskabs året 2014/2015 af Karl Anker

Forventet overskud på tkr. 274 for næste år. Sammen med overskud fra 2013/2014 på tkr 444, hvis det bliver realiseret, kan der måske blive tale om en lille nedsættelse næste år.

Budgettet godkendes af forsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Ingen

Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen

Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg i år var:

 • Heimo Dalsgaard
 • Karl Anker Jensen
 • Martin Andersen

Alle genvælges af forsamlingen.

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

Det skal iflg. vedtægterne tilstræbes, at der er suppleanter fra både Oldrup og Hundslund.

Forsamlingen vælger Christian Folmer og Casper Breinholt.

Valg af revisor

Revisions firma Christensen & Kjær genvælges.

Eventuelt:

Bjarne byder alle velkommen til at komme og besøge ham på værket og se, hvordan det hele fungerer. Et håb om at vi med tiden kan få politikkerne i tale og få dem til at indse, at vi må ændre til en brændsels type og dermed kunne nedsætte udgifterne.

Udstykning syd for Kirkevangen forventes påbegyndt i løbet af efteråret, hvor der etableres fjernvarme.

Skrivelse sendt til ministrene har været omtalt i Århus Stiftidende.

Michael Kock: Nogen respons på vores skrivelse til ministerierne. Bjarne: modtaget kvittering fra 2 ministerier om, at de har modtaget vores skrivelse, men indtil videre ikke andet. 

Jonna: hvorfor får man penge tilbage fra regnskabsåret 2013/2014 og samtidig bliver sat op i afregning året efter – hvorfor beholder værket ikke blot pengene. Svar fra Karl Anker, det er vi nødsaget til iflg. regnskabs praksis.

Hvordan med de andre værker, som ikke fik lov til at vælge anden brændsels type – kæmper de også på at få lov til at ændre brændselvalg. Vi kæmper også sammen med vores branche organisationen, så vi arbejder også i samlet flok for, at få ændret regerings beslutning.

Har I regnet på tilbagebetalingstid ved etablering af evt. halmværk. Det er der ikke lavet beregninger på endnu, men vil naturligvis ske, når det med tiden bliver aktuelt.

Heimo: vi har gennem flere år snakket om muligheden for at kunne ændre til halmværk, men når vi på et tidspunkt får tilladelse, skal vi se nærmere på hvad der er mest gunstigt, måske er det ikke halm, men noget helt tredje.

Østerhurup: har man indregnet afskrivningerne på investeringen i deres regnskab. Revisor: man skal iflg. regnskabsloven afskrive værket over maksimalt 30 år, så afskrivningerne er helt sikkert indregnet i deres besparelse.

Kl. 20.00 afslutter Heimo generalforsamlingen og takker for god ro og orden.