Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse
 5. Budget for indeværende driftsår fremlægges
 6. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år
 7. Indkomne forslag fra andelshaverne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Valg af Dirigent

Casper Breinholt blev valgt til dirigent af forsamlingen. Casper konstater, at generalforsamling er lovlig og rettidig indkaldt og hermed gyldig. Casper læser dagsorden op for forsamlingen.

Valg af stemmetællere

Ikke behov for stemmetæller da det er en lille forsamling – 13 forbruger ud over bestyrelsen deltog i generalforsamlingen.

Formandens beretning

Formandsberetning 2016

Varmeåret 2015/16 har været præget af en mild vinter, og vi har solgt 98 % af mængden i et normalår. Vores produktion af varme har været 4930 MW, og af el 231 MW.

Dette varmeår har været præget af bestyrelsens arbejde med at planlægge det nye halmværk. Det har vi nu styr på, så nu er det et spørgsmål om Odder Kommunes godkendelse efter at høringsfasen er afsluttet. I foråret fik vi besked fra Moesgaard Museum om, at der i området er gjort fund fra romersk jernalder dvs. 1 – 400 efter Kristus, så de vil gerne have undersøgt, om der kan være yderligere fund i det areal, vi skal bruge til byggeriet af halmværket. Forundersøgelsen er i gang. Så må vi se, om der viser sig behov for yderligere arkæologiske udgravninger. Det håber vi ikke, for vi skal betale, og det kan forsinke projektet.

Netop i dag den 22. september har vi fra Moesgaard fået et budget for udgravninger på ca. kr. 461.000,-. Moesgaard regner med at udgravningerne straks går i gang, så de ikke forsinker projektet.

Lokalplanforslag har været til høring fra 6/7 – 31/8 2016 – derefter tager Byrådet stilling.

Det hele kører ellers planmæssigt med ansøgninger om byggetilladelse og godkendelser bl. a. af brandforholdene. Vi har et ingeniørfirma til at styre projektet.

Budgettet for næste varmeår 2016/17 ser rigtigt godt ud. Vi har været i stand til at sænke prisen pr kwh. med 15 % fra 0,70 kr. til 0,59 kr. + moms. Dette sker samtidigt med, at vi har prøvet at ”polstre os” til etablering af det nye halmværk, som vi venter, vil give mulighed for endnu bedre økonomi for vore forbrugere. Der er tegn på, at det fremover ikke bliver muligt at henlægge til fremtidige investeringer.

Der er udsigt til, at varmeår og dermed regnskabsår fremover skal følge kalenderåret. Det er endnu ikke fastlagt, men der tales om, at ændringen kan ske pr 1. januar 2018. De nærmere regler er endnu ikke formuleret, men det kommer måske ikke til at gælde de mindre værker.

Der er fra EU kommet nye regler, der pålægger os om at informere forbrugerne om, hvordan man kan klage. Det skal indarbejdes i vore vedtægter og andre bestemmelser. Da det er et krav fra myndighederne, kan bestyrelsen foretage disse ændringer, men vi skal informere om det på generalforsamlingen. Det er hermed gjort, og der vil fremover være informationer om, hvor man kan klage, når det er relevant, og oplysningen er også på vores hjemmeside.

Der har i pressen været et indlæg, der meldte, at ”Det er op ad bakke at bo i Hundslund” og varmeprisen fik en del af skylden.

Heraf fremgik det, at man på grund af varmeudgifterne ikke kunne sælge et hus i Hundslund.

Det er et ”mantra”, altså noget man bare siger, men som ikke har hold i virkeligheden. En ejendomsmægler kunne heldigvis i samme avis påvise, at der sælges huse i Hundslund, også de, der er tilsluttet varmeværket. Det er også en sandhed, at da varmeværket blev oprettet, meldte alle sig ind frivilligt – forblivepligten er et senere fænomen. På langt sigt vil man efter min mening nå frem til, at vores kraftfjernvarmeværk er en rigtig god ide for Hundslund og Oldrup, og vi arbejder hele tiden på, at gøre det bedre og billigere.

Artiklen har også været debatteret på Facebook, og jeg har set, at et af medlemmerne roser varmeværkets bestyrelse for dens arbejde, og tilføjer: ”Vi har ikke dyr varme i Hundslund”.

På vores hjemmeside ”varme8350.dk” kan man hente mange oplysninger, som er praktiske i det daglige. Samtidigt kan man altid henvende sig til vores varmemester Bjarne. Vi kan anbefale, at man jævnligt besøger hjemmesiden, hvor der også er informationer om eventuelle driftsforstyrrelser.

Tak til bestyrelsen for et godt arbejde, og et godt samarbejde.

Vigtigst af alt: Tak til Bjarne Pedersen, som på en effektiv måde varetager ikke kun den tekniske side af varmeværket, men også forholdet til vore forbrugere. Han er en stor gevinst for vores varmeværk. Også tak til Carsten Hagen, som afløser Bjarne i ferier og lignende. Han har også hjulpet os med gode råd ved overgangen til halm. Desværre er han i øjeblikket sygemeldt, men tak til ham med ønsket om god bedring.

Tak for i år.

Spørgsmål til formanden beretning: 

Torben, udgifter til arkæologisk udgravning – er der taget højde for det i budgettet for etableringen halmværket? Vi har netop modtaget budgettet og ikke haft mulighed indarbejde denne udgift i budgettet af halmværket, men da vi har lavet henlæggelse, der ikke er indarbejdet i budgettet er vi overbevidst om at budgettet for halmværket holder.

Generalforsamling godkender formandens beretning.

Det reviderede årsregnskab

Vores revisor gennemgår regnskabet for 2015/2016 som viser en overdækning på kr. 691.000

Renteswap på 802.000 bortfalder når lånet til kommunekredit er afdraget, men vælger vi at indfri lånet skal renteswap betales. Derfor vil lånet til kommunekredit løbe tiden ud.

General forsamlingen godkender regnskabet

Revisor gennemgik budgettet for 2016/2017

I budgettet er der lavet henlæggelse til etablering af halmværk på 1 mio. Desuden er vi i stand til at sænke den variable pris med 15% – til 0,59 ekskl. moms

Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år

Ingen forslag.

Indkomne forslag fra andelshaverne

Ingen forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Genvalg af Heimo og Karl Anker

Valg af 1. og 2. suppleant til bestyrelsen

Genvalg af Casper Breinholt som 1. suppleant

2. suppleant Karsten Skouboe Kristensen

Valg af revisor

Genvalg til vores revisor – Christensen & Kjær

Eventuelt 

Spørgsmål:

Forsamlingen vil gerne høre lidt om planer for etableringen af halmværket. Heimo fortæller at bestyrelsen pt. afventer godkendelse fra Odder Kommune. Når godkendelsen er på plads, er vi klar til at sætte gang i byggeriet. Vi har lavet aftaler med byggeriet, leverandør af selve halm fyret, har lavet aftaler med halm leverandør og forventer at vi 1. juli 2017 kan starte varme produktionen fra det nye halmværk.

Torben, hvor meget halm kommer der og hvilken vej skal benytte til kørsel med halm til værket.

Vi arbejder på at sikre de bedst mulige tilkørselsforhold for halmleverancerne, hvor vi regner med, at der skal leveres 1 træk med 24 baller ca. hver 3. dag – alt efter årstiden.

Kan vi eventuelt være mere synlig med planerne for etablering af halmværk? Vi lægger oplysninger på vores hjemmeside (varme8350.dk) og har lavet pressemeddelelser til lokalaviserne. Vil overveje muligheden for at benytte Facebook, som en ny kilde til information.

Hvem er rådgiver på etablering af halmværket. Vi benytter ingeniør firmaet ”Ivar Lykke Kristensen”

Næste bestyrelses møde: 

Torsdag d. 13. oktober 2016