Referat til dagsordenspunkterne:

 1. Valg af ordstyrer: Carsten Hagen Rasmussen blev valgt. Carsten startede generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig, og dermed kunne afvikles lovligt.
 2. Punktet blev udsat til der evt. måtte blive brug for stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning: 21/22 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. – der opfordres til at man løbende besøger vores hjemmeside varme8350.dk for mere information. Formanden afsluttede beretningen med at sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
 4. Revisoren fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.
 5. Budget for driftsår 2022/2023 fremlagt til orientering.
 6. Der er ingen planer om investeringer. Dog har bestyrelsen fået udarbejdet tilbud, samt overslag over udgifter/indtægter ved at investere i solcelleanlæg. Dette vil være en usikker investering, så det bliver ikke til noget.
 7. Revisoren gennemgik revisionsprotokollatet
 8. Ingen forslag
 9. Ingen forslag modtaget
 10. Karl-Anker Jensen og Louise Babis Nielsen blev begge genvalgt, uden modkandidater.
 11. Henning Overgaard og Karsten Bilstrup Kristensen blev begge genvalgt med førstnævnte som 1. suppleant
 12. Revisionsselskabet Christensen og Kjær blev genvalgt
 13. Bjarne har på det seneste observeret en stigende interesse for nye medlemskaber til værket. Dette skyldes sikkert de stigende el-priser, problemer med træpiller samt andre udfordringer ved private varmekilder.

Der var spørgsmål vedr. priserne på varme, og til dette svarer bestyrelsen at kontrakten for halmlevering til kommende varmeår er underskrevet, og at den giver en stigning på ca 500 kr. årligt. Der ændres ikke yderligere i dette varmeår, medmindre prisen på el bliver meget høj i en længere periode. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige hvad der sker de kommende år. Dog har vi en renteswap som udløber i sommeren 2024, og her vil varmeværket få en reduktion i de faste udgifter, som kan komme forbrugerne til gode. Bjarne holder sig løbende opdateret i forhold til eventuelle aftaler om lettelser for forbrugerne og varmeværker.