Varmeåret 2014/15 har været præget af en mild vinter, og vi har produceret  90 % af produktionen i et normalår. Vores produktion har været det samme som i varmeår 2013/14.

Der bruges en definition på et normalhus, som er et hus på 130 kvm. Et sådant normalhus bruger i gennemsnit på landsplan 18,1 mwh. I Hundslund bruger et normalhus 14 mwh. Her sparer forbrugerne tilsyneladende på varmen, eller også er de flittige til at bruge brændeovne. 

Vi har været forpligtiget til at foretage kontrol af målere i 2015. Det resulterede i, at 115 målere skulle skiftes, og det arbejde er sat i gang, og forventes snart at være færdigt.

Den enkelte forbruger kan i dag følge sit varmeforbrug og få andre oplysninger ved systemet ”eForsyning”. Det vil Bjarne demonstrere efter selve generalforsamling.

Ifølge lovgivningen må der ikke etableres nye oliefyr efter 2016.

Grundbeløbet, som vi får for at stå stand by, hvis der mangler strøm et sted, gælder til 2018. I 2014/15 har vi fået kr. 1.540.000,-. Hvis det falder væk, hvad ingen ved på nuværende tidspunkt, vil det give forhøjede varmepriser på kraftvarmeværkerne.

I øvrigt kan vi konstatere, at produktionen af el er dalende, bl. a. i kraft af de mange vindmøller, men hvis der er mangel på strøm, og prisen er den rigtige, ja, så kører vi med motoren og producerer el.

I det tidligere varmeår fik vi installeret en ”economicer”, der udnytter den varme, der ellers forsvinder i skorstenen. Den har kostet kr. 500.000,-, og skulle kunne tjene sig ind efter 3 års brug. Det ser ud til passe.

Økonomisk går det fint. Vi har fået et tidligere underskud høvlet af. Vi har kunnet henlægge kr 500.000,- til et muligt halmvarmeværk, og vi har kunnet sænke den variable afgift fra 0,77 til 0,70/kwh.

I foråret blev en lov vedtaget, som betyder, at man er fri for alene at anvende naturgas til drift af de mindre barmarksværker. Allerede inden loven var vedtaget, forberedte vi os på situationen.

Vi besøgte nogle relevante halmværker, og fik mange nyttige informationer. Vi har også en mening om, hvilket værk, vi eventuelt ønsker at etablere. Det, vi finder mest fordelsagtigt, økonomisk og driftsmæssigt, er af mærket ”Faust”. Der skal bygges en hal på ca. 600 kvm til værk og halmlager. En af opgaverne er at finde ud af, hvor vi kan placere værket. Vi vil hellere købe jord end at leje det. Placeringen skal være så tæt på det etablerede værk, som muligt, og vi undersøger i øjeblikket flere muligheder. Vi havde håbet, at vi kunne starte et nyt halmværk til starten af varmeår 15/16. Men der er kommet så mange nye elementer i vores planlægning, at vi må konstatere, at det ikke kan lade sig gøre. 

Energistyrelsen har dannet et rejsehold, der skal vurdere mulighed for anvendelse af varmepumper. En repræsentant besøgte os 1. juni, og kunne konstatere, at det var ikke relevant for vores værk.

Der er et EU-projekt, som styres fra Rumænien. Det handler om at vurdere fremtidens energiforhold, og man ville gerne besøge vores værk.  Vi fik før mødet tilsendt 11 sider på engelsk med spørgsmål. På selve mødet mødte vi en konsulent, der var helt nede på jorden, og som fik svar på en lang række spørgsmål.     

Vi har haft besøg af borgmester Uffe Jensen og nogle embedsmænd, der, som det er fremgået af pressen, arbejder på at få undersøgt muligheder for at Odder Varmeværk og de mindre værker i Hou, Ørting/Falling og Hundslund med fordel kunne forsynes med varme fra Studstrup Værket via en ledning fra Odder, der allerede modtager varme fra Studstrup og videre ud. Den undersøgelse er i gang, og bestyrelsen har været inviteret til informationsmøde på Odder Rådhus. Vi må afvente resultatetet. Det kan måske være mere fordelsagtigt end et nyt halmværk. Der skal foretages beregninger af priser på ledningsføring m.v.

Bestyrelsen var inviteret til et møde på Odder Rådhus 3. september, hvor Rambøll præsenterede nogle modeller for, om og hvordan man evt. kunne forsyne Hou, Ørting og Hundslund med varme fra Studstrup, som allerede i dag leverer varme til Odder.

Der var ikke nogen endelig konklusion, men da en ledning til Hundslund vil være meget lang, ser det ud til, at vi skal fortsætte vore planer om at etablere et halmanlæg – men intet er endnu klarlagt – vi må vente på en endelig konklusion, som Odder byråd skal behandle.

Der nedsættes et udvalg af teknikere fra de involverede varmeværker.

På vores hjemmeside ”varme8350.dk” kan man hente mange oplysninger, som er praktiske i det daglige. Samtidigt kan man altid henvende sig til vores varmemester Bjarne. Vi kan anbefale, at man jævnligt besøger hjemmesiden, hvor der også er informationer om eventuelle driftsforstyrrelser.

Afløser for Bjarne i ferier o. lign. Lars Pedersen er flyttet fra området, og vi har i stedet ansat Carsten Hagen som afløser for Bjarne. Carsten har erfaring med halmleverancer, og det kan vi drage nytte af, hvis vi etablerer et nyt halmværk

Tak til bestyrelsen for et godt arbejde, og et godt samarbejde.

Vigtigst af alt: Tak til Bjarne Pedersen, som på en effektiv måde varetager ikke kun den tekniske side af varmeværket, men også forholdet til vore forbrugere. Og det er ham, der kører rundt og skifter målerne.

Tak for i år.