Bestyrelsesmøde 02.05.2023

Bestyrelsesmøde 2. maj 2023

Afbud fra Louise.

Inden kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Driften går i øjeblikket rigtig godt med meget få afbrydelser. Carsten har passet driften imens Bjarne har været på 3 ugers ferie, og den periode forløb også uden større udfordringer.

Vi får i løbet af den næste uge 16 træk halm. Vores lager vil være fyldt og formodentlig kan vi vente med ny leverance indtil efter høsten.

Økonomi

Kapital stadig lidt lav, men det er forventet.

Vi har modtaget et budget oplæg fra vores revisor, hvor vi fastholder den nuværende variable pris. I 2022/2023 har vi solgt en smule mindre varme. Det kan være et udtryk for at forbrugerne har taget regeringens opfordring op, og skruet ned for varmen. Dette er indregnet i budget for 2023/2024.

Restance er på normalt niveau.

Næste møde

Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 23.03.2023

Fraværende: Ingen

Daglig drift: Siden sidste møde har der været et lille hul i kedlen. Hullet har været opdaget tilfældigt. Derudover er lampesonde udskiftet.

Bjarne har tjekket priser på flaske- eller tankgas i stedet for vores gasledning, hvor der er skat stigning i rådighedsbeløbet, men dette vil være en alt for stor omkostning for os. Der har desuden været foretaget udskift af leje ved halmsnegl, lejen er udskiftet efter en forholdsvis kort periode.

Personalenyt: Carsten meddeler til bestyrelsen at han opsiger sin stilling i varmeværket pr. 1/10-2023 Vi takker i bestyrelsen for et langt varsel og overlader til Bjarne at finde sig en god og kompetent kollega.

Halmkontrakt: 2 årig kontrakt er hermed underskrevet med Halmselskabet Danmark.

Økonomi: Der er lidt lavvande i kassen pt nyt tag og betaling af MOMS + lån.

Restancer: Ingen ændring på restancelisten.

Valg af næstformand: Det blev Henning velkommen som vi byder velkommen i bestyrelsen

Næste møde: 02.05.2023

Bestyrelsesmøde 08.02.2023

Ingen kommentar til referat fra seneste bestyrelsesmøde

Afbud fra Louise.

Ole Olsen er desværre afgået ved døden og udtræder derved af bestyrelsen. 1. suppleant Henning Overgaard indtræder i bestyrelsen

Daglig drift:

Det køre generelt ret godt og vi oplever kun små fejl.

I sidste uge, brød en motor ned så den er blevet udskiftet af Faust. Nedbrud betød, at vi måtte bruge en smule gas til varmeproduktion.

Værket har haft besøg fra Solbjerg varmeværk, som vi arbejdede sammen med i forbindelse med etableringen af værket. Bjarne og Carsten udvekslede en masse viden og erfaring med dem i forholde til drift af halmværk.

Bjarne haft kontakt til Havndal varmeværk og fået inspiration til, hvilke muligheder vi har, når vores nuværende kontrakt udløber. Der findes forskellige muligheder, som vi det næste stykke tid, vil se nærmere på.

Vi afventer og ser hvad vores nuværende halmleverandør vender tilbage med.

Forsikringsmægler har skiftet navn Reel Forsikringspartner.

Lovkrav vedr. automatisk besvarelse på graveforespørgsel. Aftale etableres med Tvilum.

Bjarne har udarbejdet en oversigt over reservedele, så vi har bedre overblik over lagerbeholdningen.

Økonomi

Det ser fornuftigt ud, selvom der ligger et par store regninger, der skal betales i denne måned.

Restancer

Er på normalt niveau.

Næste møde
22. marts 2023 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 14.12.2022

Fraværende:  ingen

Daglig drift: Det kører rigtig godt pt med kun en enkelt alarm engang imellem.  Vi kører med 90% ydelse da vi på nuværende tidspunkt kører med byghalm. Dette skyldes at byghalm ikke er så massivt.

Der er endelig lagt nyt tag hvor vi havde utætheder, det gamle tag er endnu ikke hentet og regning endnu ikke modtaget.

En lastbil har været inde over vores græsplæne, så der er kommet et kæmpe hul. Bjarne har aftalt med firmaet at de udreder skaden til foråret.

Vi kører pt de fleste timer af døgnet, vi lukker ned i de dyreste dagtimer i forhold til el-priserne, for at holde udgifterne nede.

Der har været besøg fra brandtilsynet, og der er ingen bemærkninger tilføjet.

Ny kontrakt underskrevet, vi er enige om at køre med erhvervsmodellen i forhold til nuværende ejer. Ved fraflytning tages det op til genovervejelse.

Økonomi: kontoen ser fornuftig ud, ingen bemærkninger hertil.

Restancer: enkelte på listen

Eventuelt: julefrokost 28.01.2023

Næste møde: 08.02.2023 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 26.10.2022

Fraværende: Ingen

Daglig drift: Det er gået rigtig godt den seneste tid. Der har kun været en enkel alarm på varmeværket. Pt. Kører driften efter el-priserne, hvilket betyder primært om natten hvor el er billigst. Der er modtaget 2 træk halm, og pt er lager godt fyldt op. Ballerne vejer fysisk over 600 kg stykket, hvilket betyder der er mere godt i dem, heraf længere forbrændingstid. Snoraftageren er justeret for at tilpasse byghalmballerne. Bjarne har bemærket en forskel på mærket af halmballepresseren, hvilket han er opmærksom på. En utæthed på stokeren har været på tale, dette er aftaget/fixet og kører hermed rigtig godt. Der er blandt andet fyldt mindre vand på en normalt, hvilket er positivt. Der er for nyligt blevet tilsluttet en ny forbruger til varmeværket.

Alle kommuner er pålagt at sende brev ud til brugerne af gasfyr med henblik på ændring af deres varmekilder, Bjarne forslår at gøre samme ved oliefyrbrugerne. Vi får at se.

Der er 2 ledige byggegrunde. Der har været interesse fra ejendomsmægler på priser for tilslutning, hvilket vi ser positivt på.

Økonomi: alt ser fint ud. Penge på kontoen. Vi afventer fortsat tagreparation.

Restancer: Få på listen. Den ser fortsat fin ud.

Vi er blevet enige om tilslutningspris på 8000 + moms – tilslutningstilbuddet har en slutdato på 30/6-2023

Vi lægger dette op på hjemmesiden.

Generalforsamling 2022: Vi havde en positiv oplevelse med glade forbrugere som var dukket op for at få en fornemmelse for fremtiden her i varmeværket.

Konstituering:

Formand: Karl Anker Jensen

Næstformand: Ole olesen

Kasser: Martin Andersen

Sekretær: Louise Babis

Evetuelt: Vi ønsker brændende at få taget repareret da der er stort behov. Materialer står klar.

Bjarne inviteret til frokostmøde pga nye regler vedr. graveforespørgelser.

Julefrokost: 21/1-2023 eller 28/1-2023

Næste møde: 14/12-2023

Generalforsamling 15.09.2022

Referat til dagsordenspunkterne:

 1. Valg af ordstyrer: Carsten Hagen Rasmussen blev valgt. Carsten startede generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig, og dermed kunne afvikles lovligt.
 2. Punktet blev udsat til der evt. måtte blive brug for stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning: 21/22 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. – der opfordres til at man løbende besøger vores hjemmeside varme8350.dk for mere information. Formanden afsluttede beretningen med at sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
 4. Revisoren fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.
 5. Budget for driftsår 2022/2023 fremlagt til orientering.
 6. Der er ingen planer om investeringer. Dog har bestyrelsen fået udarbejdet tilbud, samt overslag over udgifter/indtægter ved at investere i solcelleanlæg. Dette vil være en usikker investering, så det bliver ikke til noget.
 7. Revisoren gennemgik revisionsprotokollatet
 8. Ingen forslag
 9. Ingen forslag modtaget
 10. Karl-Anker Jensen og Louise Babis Nielsen blev begge genvalgt, uden modkandidater.
 11. Henning Overgaard og Karsten Bilstrup Kristensen blev begge genvalgt med førstnævnte som 1. suppleant
 12. Revisionsselskabet Christensen og Kjær blev genvalgt
 13. Bjarne har på det seneste observeret en stigende interesse for nye medlemskaber til værket. Dette skyldes sikkert de stigende el-priser, problemer med træpiller samt andre udfordringer ved private varmekilder.

Der var spørgsmål vedr. priserne på varme, og til dette svarer bestyrelsen at kontrakten for halmlevering til kommende varmeår er underskrevet, og at den giver en stigning på ca 500 kr. årligt. Der ændres ikke yderligere i dette varmeår, medmindre prisen på el bliver meget høj i en længere periode. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige hvad der sker de kommende år. Dog har vi en renteswap som udløber i sommeren 2024, og her vil varmeværket få en reduktion i de faste udgifter, som kan komme forbrugerne til gode. Bjarne holder sig løbende opdateret i forhold til eventuelle aftaler om lettelser for forbrugerne og varmeværker.