Bestyrelsesmøde 01.11.2023

Fraværende: Ingen

Daglig drift:

Vi får pt en helt anden kvalitet af halmen med højere vandprocent. Men det går okay.
Pt. Dårlig havrehalm som ikke er for godt, men acceptabelt for nuværende. Når den kolde vinter nærmer
sig, vil dette være for dårlig kvalitet har Bjarne konkluderet.

Ellers går det forbavsende godt, vi kan nogenlunde følge med i hvilken energi hver enkel halmballe giver,
hvilket er meget interessant for driften.

Vi er ved at få repareret trucken, batterierne til vejesystemet er nedslidte og vil snart få monteret nye.
Der er blevet sat ny router op da den gamle var kaput. Bestyrelsen godkender aftalen med supporten af
denne.

Økonomi:

Ser nogenlunde ud, der er intet alarmerende for nu. Bøden var på 30.000 i stedet for 34.600
Restancer: Virkelig flot liste. Har aldrig set bedre ud.

Generalforsamling:

Alt var som det plejer til vores generalforsamling. De der mødte op, virkede tilfredse og
gav god opbakning.

Konstituering:

Martin Andersen som kasser
Henning Overgaard som næstformand
Karl Anker Jensen som formand
Louise B. Nielsen som sekretær

Næste møde: 10.01.2024

Eventuelt:

Gave til Carsten

Julefrokost 02.12.2023

Generalforsamling 2023

1. Valg af dirigent – Carsten Hagen

2. Valg af stemmetæller – springer vi over.

3. Formandens beretning: Varmeåret 2022/2023 har været et rimeligt år for varmeværket. Det er 6.
år hvor vi kører med halm, og dette kører fortsat upåklageligt. Jeg vil gerne opfordre til at besøge
vores hjemmeside www.varme8350.dk hvor man kan finde en masse nyttige informationer. Tak til
bestyrelsen for årets arbejde og tak for samarbejdet. Tak til Bjarne og Carsten for den store indsats
de har leveret i det saglige arbejde.

4. Revisor fremlægger årets regnskab. Årets regnskab ligner 2021/2022 og rammer godt. Derfor er der
enighed om at dette godkendes.

5. Revisor fremlægger årets budget. Her er der fortsat ikke de store afvigelser. Priserne er uændret.

6. Der findes ingen inversteringsplan

7. Der forelægger ingen bemærkninger.

8. Her er ingen forslag fra bestyrelsen.

9. Ingen indgående forslag.

10. Valg af bestyrelse:
– Martin Andersen – til genvalg
– Henning Overgaard til genvalg
– Bjarne Pedersen til genvalg
– Suppleant 1. Carsten Christensen
– Suppleant 2. Torben Sørensen

11. Eventuelt: Der bliver spurgt ind til solcelleanlæg. Dette kan bestyrelsen svare er undersøgt, og for
varmeværket kan dette pt ikke svare sig. Men vi vil løbende holde øje med priserne og eventuelle
bedre tilbud.
Næste spørgsmål på faste afgifter. Bliver dette sænket når renteswoppen snart er betalt.
Bestyrelsen kan ikke love dette. Men vi er i dialog om eventuelt prisnedsættelser. Vi ønsker dog
fortsat at kunne være stabile, men det er vores helt klare hensigt.

12. Formanden takker af.

Bestyrelsesmøde 24.08.2023

Fraværrende: Henning

Bødeforlæg: Vi meddeler politiet, at vi betaler bøden. Rettens vej vil ikke være til vores fordel. Ulykken som fandt sted på værket i august 2022, er en menneskelig fejl som sker, og bestyrelsen bakker op om, at Bjarne ikke har handlet i ond tro.

Daglig drift: Værket kører upåklageligt. Der har ikke været mange alarmer hen over sommeren. En tand på fyret er brækket, og dermed repareret. Desuden har der i sommerperioden kørt renovering af fyret. Der er svejset en tyk plade i, kedlen har været tømt for vand. Ved tømning af vandet opdagede Bjarne en defekt ved brønden. Denne blev i samme omgang repareret. En pumpe skulle skiftes. Der har under hele renovering været varme nok på reserve. Derfor har det ikke været nødvendigt at anvende gas.

Økonomi: Vi rammer næsten budget. Vi har drøftet om tilslutningsprisen er for lav, men beslutter at vi indtil videre bliver den. Og vi ser an. Grunden er at der har været større udgifter vil tilslutninger end først antaget, men dette skyldes til dels også udfordringer med forkerte optegninger digitalt.

Restancer: Restancelisten ser ud som den plejer Intet alarmerende.

Næste møde bliver i hallen til generalforsamlingen 18.30

Bestyrelsesmøde 14.06.2023

Fraværende: Martin

Daglig drift: Det går rigtig godt i værket generelt. Det er pt ikke meget halm der skal til for at holde værket kørende.

Der har været nogle udfordringer i forhold til de nye forbrugere, da vores ledningsregistrering ikke var korrekt. Stikledninger var ej at finde ved udgravning. Til sidst fandt man hovedledning ved genbo til adressen. Der måtte derfor graves endnu bredere grøft. Ny forbruger på Grønnegade er blevet koblet på. Bjarne vil efterfølgende få rettet på tegningerne.

Økonomi: Det ser godt ud økonomisk. Der er penge på kontoen. Bjarne har lavet en lille tabel hvor vi sammenligner priser.

Restancer: Listen ser helt normal ud. Et par stykker betaler 3 mdr. forud.

Generalforsamling: 20/9-2023 Booking af revisor + hallen. Vi skal desuden varsle i avisen + hjemmeside + facebook.

På valg er: Henning + Bjarne + Martin

Eventuelt: Kan et eventuelt besøg fra byens børnehave komme på tale? Bjarne siger ja og giver gerne en rundvisning.  Desuden har der været besøg af Bjarne Berthelsen – her fik man en god snak.

Næste møde: 24/8-2023 kl 19.00

Bestyrelsesmøde 02.05.2023

Bestyrelsesmøde 2. maj 2023

Afbud fra Louise.

Inden kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift

Driften går i øjeblikket rigtig godt med meget få afbrydelser. Carsten har passet driften imens Bjarne har været på 3 ugers ferie, og den periode forløb også uden større udfordringer.

Vi får i løbet af den næste uge 16 træk halm. Vores lager vil være fyldt og formodentlig kan vi vente med ny leverance indtil efter høsten.

Økonomi

Kapital stadig lidt lav, men det er forventet.

Vi har modtaget et budget oplæg fra vores revisor, hvor vi fastholder den nuværende variable pris. I 2022/2023 har vi solgt en smule mindre varme. Det kan være et udtryk for at forbrugerne har taget regeringens opfordring op, og skruet ned for varmen. Dette er indregnet i budget for 2023/2024.

Restance er på normalt niveau.

Næste møde

Onsdag d. 14. juni 2023 kl. 19.00

Bestyrelsesmøde 23.03.2023

Fraværende: Ingen

Daglig drift: Siden sidste møde har der været et lille hul i kedlen. Hullet har været opdaget tilfældigt. Derudover er lampesonde udskiftet.

Bjarne har tjekket priser på flaske- eller tankgas i stedet for vores gasledning, hvor der er skat stigning i rådighedsbeløbet, men dette vil være en alt for stor omkostning for os. Der har desuden været foretaget udskift af leje ved halmsnegl, lejen er udskiftet efter en forholdsvis kort periode.

Personalenyt: Carsten meddeler til bestyrelsen at han opsiger sin stilling i varmeværket pr. 1/10-2023 Vi takker i bestyrelsen for et langt varsel og overlader til Bjarne at finde sig en god og kompetent kollega.

Halmkontrakt: 2 årig kontrakt er hermed underskrevet med Halmselskabet Danmark.

Økonomi: Der er lidt lavvande i kassen pt nyt tag og betaling af MOMS + lån.

Restancer: Ingen ændring på restancelisten.

Valg af næstformand: Det blev Henning velkommen som vi byder velkommen i bestyrelsen

Næste møde: 02.05.2023