Bestyrelsesmøde 26.10.2022

Fraværende: Ingen

Daglig drift: Det er gået rigtig godt den seneste tid. Der har kun været en enkel alarm på varmeværket. Pt. Kører driften efter el-priserne, hvilket betyder primært om natten hvor el er billigst. Der er modtaget 2 træk halm, og pt er lager godt fyldt op. Ballerne vejer fysisk over 600 kg stykket, hvilket betyder der er mere godt i dem, heraf længere forbrændingstid. Snoraftageren er justeret for at tilpasse byghalmballerne. Bjarne har bemærket en forskel på mærket af halmballepresseren, hvilket han er opmærksom på. En utæthed på stokeren har været på tale, dette er aftaget/fixet og kører hermed rigtig godt. Der er blandt andet fyldt mindre vand på en normalt, hvilket er positivt. Der er for nyligt blevet tilsluttet en ny forbruger til varmeværket.

Alle kommuner er pålagt at sende brev ud til brugerne af gasfyr med henblik på ændring af deres varmekilder, Bjarne forslår at gøre samme ved oliefyrbrugerne. Vi får at se.

Der er 2 ledige byggegrunde. Der har været interesse fra ejendomsmægler på priser for tilslutning, hvilket vi ser positivt på.

Økonomi: alt ser fint ud. Penge på kontoen. Vi afventer fortsat tagreparation.

Restancer: Få på listen. Den ser fortsat fin ud.

Vi er blevet enige om tilslutningspris på 8000 + moms – tilslutningstilbuddet har en slutdato på 30/6-2023

Vi lægger dette op på hjemmesiden.

Generalforsamling 2022: Vi havde en positiv oplevelse med glade forbrugere som var dukket op for at få en fornemmelse for fremtiden her i varmeværket.

Konstituering:

Formand: Karl Anker Jensen

Næstformand: Ole olesen

Kasser: Martin Andersen

Sekretær: Louise Babis

Evetuelt: Vi ønsker brændende at få taget repareret da der er stort behov. Materialer står klar.

Bjarne inviteret til frokostmøde pga nye regler vedr. graveforespørgelser.

Julefrokost: 21/1-2023 eller 28/1-2023

Næste møde: 14/12-2023

Generalforsamling 15.09.2022

Referat til dagsordenspunkterne:

 1. Valg af ordstyrer: Carsten Hagen Rasmussen blev valgt. Carsten startede generalforsamlingen med at konstatere, at generalforsamlingen var varslet rettidig, og dermed kunne afvikles lovligt.
 2. Punktet blev udsat til der evt. måtte blive brug for stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning: 21/22 har igen været et godt varmeår for vores varmeværk. – der opfordres til at man løbende besøger vores hjemmeside varme8350.dk for mere information. Formanden afsluttede beretningen med at sige tak for et godt samarbejde i bestyrelsen.
 4. Revisoren fremlagde regnskabet, og det blev godkendt.
 5. Budget for driftsår 2022/2023 fremlagt til orientering.
 6. Der er ingen planer om investeringer. Dog har bestyrelsen fået udarbejdet tilbud, samt overslag over udgifter/indtægter ved at investere i solcelleanlæg. Dette vil være en usikker investering, så det bliver ikke til noget.
 7. Revisoren gennemgik revisionsprotokollatet
 8. Ingen forslag
 9. Ingen forslag modtaget
 10. Karl-Anker Jensen og Louise Babis Nielsen blev begge genvalgt, uden modkandidater.
 11. Henning Overgaard og Karsten Bilstrup Kristensen blev begge genvalgt med førstnævnte som 1. suppleant
 12. Revisionsselskabet Christensen og Kjær blev genvalgt
 13. Bjarne har på det seneste observeret en stigende interesse for nye medlemskaber til værket. Dette skyldes sikkert de stigende el-priser, problemer med træpiller samt andre udfordringer ved private varmekilder.

Der var spørgsmål vedr. priserne på varme, og til dette svarer bestyrelsen at kontrakten for halmlevering til kommende varmeår er underskrevet, og at den giver en stigning på ca 500 kr. årligt. Der ændres ikke yderligere i dette varmeår, medmindre prisen på el bliver meget høj i en længere periode. Vi kan dog ikke med sikkerhed sige hvad der sker de kommende år. Dog har vi en renteswap som udløber i sommeren 2024, og her vil varmeværket få en reduktion i de faste udgifter, som kan komme forbrugerne til gode. Bjarne holder sig løbende opdateret i forhold til eventuelle aftaler om lettelser for forbrugerne og varmeværker.

Bestyrelsesmøde 25.08.2022

Louise deltog i i mødet

Ingen kommentar til referat fra seneste møde.

Daglig drift
Årligt eftersyn udført på vores kedel er netop udført. En mindre utæthed på et rør blev konstateret og efterfølgende repareret. Faust yder altid gode service overfor værket.
Vi har ikke fået siden i slutningen af juni, men får fyldt lageret op i morgen.
Ændring på aske opsamling virker helt efter planen, og de små tilpasninger, som Bjarne og Carsten løbende finder på, bliver også gerne delt med Faust.
Sikkerhedsopdatering af vores IT på værket.

Økonomi
Årets budget afviger ca. 150.000 fra budget, men skyldes umiddelbart halm afregning fra året 2020/21, som først blev bogført i indeværende år. Vi drøftede, muligheden for at ændre opkrævning fra bagud til forud, for dem, som jævnligt ikke betaler til tiden.

Restancer
En smule højere, som primært skyldes restancer fra årsopgørelse.

Solcelleanlæg til drift af halmværk
Vi har fået udarbejdet et tilbud på etablering af solceller på taget af halmværket. Tilbuddet viser en etableringsomkostning på knap 1 mio. kroner, og dermed vil etableringen ikke kunne løbe rundt, ud fra de gisninger vi fået omkring fremtidige El-priser. Bestyrelsen forkaster forslaget.

Generalforsamling
Årets generalforsamling d. 15. september kl. 19.00 i Hundslund Hallen

Eventuel
Foldestillads indkøbt til værket, som vil gøre rengøring og vedligeholdelse i højden, noget mere tilgængeligt.

Næste møde:
Generalforsamlingen d. 15. september kl. 18.30

Bestyrelsesmøde 28.06.2022

Bestyrelsesmøde 28-06-2022

Fraværende: Carsten + Martin

Referat fra seneste møde: Dato for julefrokost udskydes

Daglig drift: Prisen for salget af halm for næste varmeår stiger 14% hvilket passer godt til de beregninger vi har fremlagt.

Der har været lidt udfordringer siden sidste møde, der har blandt andet været hul i kedlen, derfor blev vandet lukket for nedkøling ift. Reparation hertil. Derudover har der været mislyde ved snegl og Bjarne og Carsten har derfor været i gang med en større rengøring af askesnegl.

Pt. Mangler der 2 omgange halm, og der er derfor fyldt godt op på lager, hvilket er god investering i forhold til prisstigninger.

Økonomi: Alt ser godt ud, ingen uforudsigelige regninger.

Restancer: der er enkelte restancer men intet alarmerende.

Generalforsamling 2022:  15-09-2022 kl. 19.00

Generalt: Bjarne snakker med forsikringsselskab vedr. solceller på bygningen. Vi er blevet enige om at tilbuddet ønskes med alt inklusiv så vi ikke står for stillads, maskiner mm.