Ingen kommentar til referatet fra seneste møde.

Daglig drift

Stabil drift på værket, hvor der nu produceres mere varme efter, at det er blevet koldere.

Bjarne har forsøgt et nyt tiltag, hvor han retter personlig henvendelse, til kunderne der ikke sørger for, at få betalt til tiden. I den forbindelse er vi blevet opmærksom på, at vi ved varsling om lukning af varme, skal gøre kommunen opmærksom på det, hvis der er børn på adressen.

Bjarne tilmelder sig et kursus hos Dansk Fjernvarme om El anvendelse i fjernvarmen.

Økonomi

Restancer er på uændret niveau.

Vi vil tilstræbe, at det er ejeren af en ejendom der står for afregningen af varmen til værket og ikke leje-ren for derved, at gøre det lettere ifb. med fraflytning af et lejemål.

Standardgebyr

Vi har modtaget et udkast fra Dansk Fjernvarme vedr. standardgebyr. Vi afventer indtil de kommer tilba-ge med en liste over deres fremtidige standardgebyr og vender den på vores møde.

Servicekontrakt på motor

Bjarne kontakter Jenbacher og drøfter vores servicekontrakt. Motoren køre mindre end forudset og Bjar-ne vil derfor drøfter kontrakten med Jenbacher. Årsagen til at motoren ikke benyttes så meget, er at den danske regering har vedtaget, at give store rabatter til grøn energi der dermed er det mindre fordelagtigt for os at producere EL.

Fremtidens varmeproduktion 

Bjarne har i samarbejde med ILK drøftet ideer om fremtidens varmeproduktion. Her er der kommet for-slag til, at benytte returvarm fra Hundslund som pumpes til Oldrup, hvor det ved hjælp af en ny varme-pumpe bliver opvarmet til 65-70 grader. Ud fra de tal vi indtil videre har, vil det kunne give en besparel-se på omkring 335.000 mod en investering på 2 – 2,5 mio. Desuden er der planer om drøftelse om etab-lering af en økonomizer til værkets gaskedel, som vil kunne tjenes hjem på 1-2 år med en investering på en ½ mio.

Ideen om etablering af halmværk forkastes, da det virker urealistisk.

Velkomstbrev til nye ejere

Heimo laver et velkomst brev til nye ejere/lejere, hvor de kan få nyttige oplysninger om fjernvarmen.

Henvendelse fra Nordea

Nordea har henvendt sig, om vi har behov for at holde et møde ang. vores økonomi, men det har vi ikke ønsket.

Dato for generalforsamling

Torsdag d. 25. september 2014 i Hundslund hallen.

Eventuelt

Link på hjemmesiden til regnskab for 2012/13 på hjemmesiden virker ikke. Webmaster kontaktes.

Næste møde

Mandag d. 17. februar kl. 19.00

Afbud fra Lars.