Ingen bemærkning til referatet fra seneste møde

Daglig drift:

Mindre stormskade på bygningen, men det er allerede repareret.

Problemer med internet forbindelsen, men fejlen er nu rettet og ingen problemer.

Gemmemgang af værkets ledningsnet er gemmemgået af Ivar/Kristensen. Deres anbefaling var vi skulle sænke trykket i ledningsnettet med ½ bar, som medfører mindre energi forbrug og slidtage på rørene.

Afkølingen har den seneste uge været god, hvor vi har tangeret den laveste tilbageløbs temperatur, hvilket er god for værkets drift.

Vi har besluttet, at tegne en kontrakt på gas for 1. kvartal for 2014, indtil da fortsætter vi med afregning ud fra dagspriser.

Bjarne har modtaget et tilbud fra Halicon vedr. intelligente omløb. Vi drøftede om det kunne være en mulighed til de steder, hvor husstanden er den sidste på en ledning. Bjarne drøfter sagen med ingeniørerne og Ørting varmeværk, som har etableret denne løsning ét sted.

Økonomi

Varmeforbruget er pga. det varme efterår været lavere end forventet og samtidig har gas forbruget tilsvarende været lavere.

Restancerne er faldet med kr. 4.000 i forhold til seneste bestyrelsesmøde.

Byggemodningsbidrag

Ifb. med udstykninger af nye grunde er det besluttet, at der skal opkræves et depositum på kr. 25.000 ekskl. moms, som skal indbetales inden arbejdets start. Efter arbejdets udførelse skal fremsendes den endelige opgørelse.

Diverse

Der indkøbes 2 sæt arbejdstøj med varmeværkets navn og logo til Bjarne.

Årets julefrokost d. 18. januar. Kl. 18.00

Sagen vedr. godtgørelse af energiafgifter for ”stilstandsvarme” mellem ”SKAT” og revisoren er nu afgjort og vi modtager betalingen fra revisoren.

Næste møde

Mandag d. 27. januar 2014 kl. 18.30